e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 15 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Nina, Celina, Walerian

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Galeria nowości

zarządzania nieruchomościami

Przetarg na sprzedaż lokali użytkowych_grudzień

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wincentego Witosa 1, Orkana 21D w Chrzanowie oraz Ratowników Górniczych 1 w Libiążu, województwo Małopolskie.

Przedmiotem przetargu jest zbycie:

  1. Prawa własności lokalu użytkowego oznaczonego numerem U6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Orkana 21D w Chrzanowie, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 23,82 m2. Dla nieruchomości zabudowanej budynkami przy ul. Orkana 21D, 21E, 21F, 21G prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie księga wieczysta Kw nr KR1C/00075095/0. W/w budynki usytuowane są na działce oznaczonej nr 4645 o pow. 17048 m2 Z będącym przedmiotem przetargu lokalem  związany jest udział w części wspólnej opisanej wyżej nieruchomości w wysokości 191/100000.
  2. Prawa własności lokalu użytkowego oznaczonego numerem U2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 147,81 m2. Dla nieruchomość zabudowanej budynkami przy ul. Wincentego Witosa 1, 1A, 1B, 1C; Szarych Szeregów 8A prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie księga wieczysta Kw nr KR1C/00075096/7. W/w budynki usytuowane są na działce oznaczonej  nr 4646 o pow. 12131 m2. Z będącym przedmiotem przetargu lokalem  związany jest udział w części wspólnej opisanej wyżej nieruchomości w wysokości 1648/100000,
  3. Prawa własności lokalu użytkowego w pawilonie usługowo-handlowym przy ul. Ratowników Górniczych 1 w Libiążu, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,66 m2. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonu przy ul. Ratowników Górniczych 1 prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie księga wieczysta Kw nr KR1C/00074859/7. W/w pawilon usytuowany jest na działce oznaczonej nr 2245/7 o pow. 1033 m2.

Szczegółowe opisy nieruchomości zawierają operaty szacunkowe, z którymi można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2018r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie o godz. 1100, w pokoju nr 147.

Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/00).

Za wygrywającego przetarg uważać się będzie uczestnika który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 11.09.2018 r. oraz 09.10.2018 r. na kwoty:

  1. Prawo własności lokalu użytkowego oznaczonego jako U6 o powierzchni 23,82 m2 w budynku przy ul. Orkana 21D w Chrzanowie – 51 100 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100) (w tym udział w wartości gruntu 4200 zł),
  2. Prawo własności lokalu użytkowego oznaczonego jako U2 o powierzchni 147,81m2 (w budynku przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie – 389 200 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) w tym udział w wartości gruntu 25200 zł).
  3. Prawa własności lokalu użytkowego o powierzchni 52,66 m2w pawilonie przy ul. Ratowników Górniczych 1 w Libiążu– 87 500 zł brutto(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) (w tym udział w wartości gruntu 7100 zł).

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne które spełnią niżej wymienione warunki:

  1. Wpłacą wadium w wysokości:

a)    na lokal U6 w budynku Orkana 21D w Chrzanowie 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)

b)    na lokal U2 w budynku Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

c)    na lokal w pawilonie przy ul. Ratowników Górniczych 1 w Libiążu 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)

na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP O/Chrzanów nr: 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 do dnia 14.12.2018 r. do godz. 1300 z adnotacją: „Przetarg na lokal użytkowy Orkana 21D/ Wincentego Witosa 1/ Ratowników Górniczych 1 ”. Wymóg wpłaty wadium zostanie uznany za spełniony jeżeli w w/w terminie kwota przelewu znajdzie się na wskazanym koncie Spółdzielni.

  1. Do dnia 14.12.2018 r. do godz. 1400 złożą w siedzibie Spółdzielni, pokój 120 (sekretariat) następujące dokumenty:

1)    w przypadku osób fizycznych – odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość {dowód osobisty lub paszport),

2)    w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument potwierdzający wpis do CEIDG,

3)    w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej – odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktualny odpis z KRS, potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby prawnej wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu,

4)    w przypadku pełnomocników - odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego określający zakres umocowania uprawniający pełnomocnika w szczególności do brania udziału w przetargu, reprezentowania w przetargu, w tym składania postąpień oraz zaciągania zobowiązań, w tym zawarcia umowy,

5)    w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z KRS wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu, potwierdzający umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,

6)    w przypadku cudzoziemców - zezwolenie lub przyrzeczenie wydania zezwolenia (,promesę") nabycia nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. „o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców” (Dz. U. z 2011 r., nr 85, poz. 458),

7)    oświadczenie lub zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że uczestnik przetargu nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

8)    oświadczenie lub zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że uczestnik przetargu nie zalega w opłacaniu składek - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

9)    decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (nie dotyczy osób fizycznych),

10)  zaświadczenie z Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON (nie dotyczy osób fizycznych),

11)  dowód wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku konieczności jego zwrotu,

12)  podpisane oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z warunkami i przedmiotem przetargu. Oświadczenie to oznacza, że oferent nie wnosi żadnych uwag lub zastrzeżeń do treści procedury przetargowej, a także stanu przedmiotu przetargu.

Wyżej wskazane dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach (z dopiskiem: „Przetarg na lokal użytkowy Orkana 21D/ Wincentego Witosa 1/ Ratowników Górniczych 1").

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 17. 12.2018 r. o godz. 900.

Lista osób, które spełniły wymogi przetargowe i zostały dopuszczonych do uczestniczenia w licytacji ustnej zostanie podana do wiadomości do godz. 1030.

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony przez Spółdzielnię.

Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny w terminie określonym przez Spółdzielnię, lecz nie później niż w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku nie uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia, w terminie wskazanym powyżej, traci on prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Wadium złożone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,

Wadia dla pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone na konta wskazane przez nich w terminie do trzech dni roboczych od dnia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca.

Osobą upoważnioną ze strony Spółdzielni do udzielania szczegółowych informacji i wyjaśnień jest Pan Aleksander Pyzio – Z-ca Prezesa Zarządu, tel. 32 623 47 54, 502 570 143.

Oglądanie nieruchomości jest możliwe w terminie uzgodnionym z w/w osobą w godzinach pracy Spółdzielni, nie później niż do dnia 14.12.2018 roku do godz. 1400.

Oglądanie nieruchomości nie jest obowiązkowe, przy czym oferent nie przystępujący do obejrzenia nieruchomości przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu braku wiedzy co do istniejącego stanu nieruchomości, stąd nie może zasłaniać się tym, że nie wiedział o wadach nieruchomości.

Zarząd PSM w Chrzanowie

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (rzut Orkana 21D.jpg)rzut Orkana 21D.jpg238 Kb
Pobierz plik (rzut Witosa 1.jpg)rzut Witosa 1.jpg323 Kb
Pobierz plik (rzut Ratowników Górniczych 1.jpg)rzut Ratowników Górniczych 1.jpg95 Kb