e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 19 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Galeria nowości

zarządzania nieruchomościami

Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2015 r.

Przez pięć dni od 25 do 29 maja 2015 roku obradowało Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie.

W statutowym terminie wszyscy członkowie Spółdzielni zostali indywidualnie powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu doręczono członkom do pocztowych skrzynek oddawczych lub wysłano listami dla tych których adresy korespondencyjne są inne niż adres mieszkania. Ponadto zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zamieszczono na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię, w siedzibie Spółdzielni, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni. W zawiadomieniu podano również informację o możliwości zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożonymi do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie, pokój nr 138 oraz w administracjach osiedli (sprawozdania i projekty uchwał dostarczono za pośrednictwem kwietniowego Biuletynu do każdego mieszkania, ponadto zostały one opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni).

Spełniono również obowiązek zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz osób odwołujących się do Walnego Zgromadzenia. 

Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwierał Prezes Zarządu, witając przybyłych członków Spółdzielni, mieszkańców osiedli, członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni. Poinformował, że wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwał objętych porządkiem obrad znane będą po podsumowaniu głosów ze wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia przez Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w terminie do 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia i że obrady każdej części są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

W pięciu częściach Walnego Zgromadzenia łącznie uczestniczyło 113 członków na 7013 uprawnionych do udziału, co stanowi 1,63 % wszystkich członków.

Na każdej z części obradowano nad tym samym porządkiem obrad.

Zgodnie z § 362 ustęp 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 3 czerwca 2015 r. Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze pięciu części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów z poszczególnych części, dokonali ustaleń czy i o jakiej treści uchwały Walnego Zgromadzenia zostały podjęte – sporządzając protokół z tych ustaleń.

Kolegium biorąc pod uwagę wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał objętymi porządkiem Walnego Zgromadzenia potwierdziło, że zostały podjęte następujące uchwały:

 1. przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 26, 27, 28, 29, 30 maj 2014 r., która otrzymała głosów za - 107, głosów przeciw - 0, przy 107 oddanych głosach, której nadano nr 1,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 26, 27, 28, 29, 30 maj 2014 r., która otrzymała głosów za - 106, głosów przeciw - 0, przy 106 oddanych głosach, której nadano nr 2,
 3. rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej wniesionego przez p. Juliana Balisza, która otrzymała głosów za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej - 109, głosów przeciw - 0, przy 109 oddanych głosach, której nadano nr 3,
 4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2014 rok, która otrzymała głosów za - 106, głosów przeciw - 0, przy 106 oddanych głosach, której nadano nr 4,
 5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2014 rok, która otrzymała głosów za - 108, głosów przeciw - 0, przy 108 oddanych głosach, której nadano nr 5,
 6. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, która otrzymała głosów za - 106, głosów przeciw - 0, przy 106 oddanych głosach, której nadano nr 6,
 7. podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok, która otrzymała głosów za - 107, głosów przeciw - 0, przy 107 oddanych głosach, której nadano nr 7,
 8. przyjęcia informacji o realizacji wniosków z lustracji Spółdzielni za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2012 r., która otrzymała głosów za - 102, głosów przeciw - 0, przy 102 oddanych głosach, której nadano nr  8,
 9. udzielenia absolutorium Aleksandrowi Biegaczowi - Prezesowi Zarządu, która otrzymała głosów za – 101, głosów przeciw - 1, przy 102 oddanych głosach, której nadano nr 9,
 10. udzielenia absolutorium Aleksandrowi Pyzio - Zastępcy Prezesa Zarządu, która otrzymała głosów za - 97, głosów przeciw - 2, przy 99 oddanych głosach, której nadano nr 10,
 11. udzielenia absolutorium Urszuli Wiąk - Członkowi Zarządu, która otrzymała głosów za - 97, głosów przeciw - 1, przy 98 oddanych głosach, której nadano nr 11,
 12. zatwierdzenia zmian organizacyjno-finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa kompleksu garaży przy ul. Kadłubek w Chrzanowie”, która uzyskała głosów za - 99, głosów przeciw - 4, przy 103 oddanych głosach, której nadano nr 12.

Informujemy, że protokoły z każdej części Walnego Zgromadzenia i protokół Kolegium oraz uchwały Walnego Zgromadzenia - są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Pracowniczo – Samorządowym pok. nr 138 w godzinach pracy Spółdzielni. Dostępne są one również na stronie internetowej spółdzielni w e-BOK.

Zarząd PSM w Chrzanowie