e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2019
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Galeria nowości

Przetarg na sprzedaż lokalu w Chrzanowie

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie, województwo Małopolskie.

Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności lokalu użytkowego oznaczonego numerem U2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 147,81 m2. Dla nieruchomość zabudowanej budynkami przy ul. Wincentego Witosa 1, 1A, 1B, 1C; Szarych Szeregów 8A prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie księga wieczysta Kw nr KR1C/00075096/7. W/w budynki usytuowane są na działce oznaczonej nr 4646 o pow. 12131 m2. Z będącym przedmiotem przetargu lokalem związany jest udział w części wspólnej opisanej wyżej nieruchomości w wysokości 1648/100000,

Szczegółowe opisy nieruchomości zawiera operat szacunkowy, z którym można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2019r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie o godz. 1330, w pokoju nr 147.

Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/00).

Za wygrywającego przetarg uważać się będzie uczestnika który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak od ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza ustalona została zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 11.09.2018 r. na kwotę: prawo własności lokalu użytkowego oznaczonego jako U2 o powierzchni 147,81m2 (w budynku przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie – 389 200 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100,  w tym udział w wartości gruntu 25 200 zł).

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne które spełnią niżej wymienione warunki:

-      Wpłacą wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP O/Chrzanów nr: 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 do dnia 23.08.2019 r. do godz. 1300 z adnotacją: „Przetarg na lokal użytkowy Wincentego Witosa 1”. Wymóg wpłaty wadium zostanie uznany za spełniony jeżeli w w/w terminie kwota przelewu znajdzie się na wskazanym koncie Spółdzielni.

-      Do dnia 23.08.2019 r. do godz. 1400 złożą w siedzibie Spółdzielni, pokój 120 (sekretariat) następujące dokumenty:

 • w przypadku osób fizycznych – odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość {dowód osobisty lub paszport),
 • w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument potwierdzający wpis do CEIDG,
 • w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej – odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktualny odpis z KRS, potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby prawnej wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu,
 • w przypadku pełnomocników - odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego określający zakres umocowania uprawniający pełnomocnika w szczególności do brania udziału w przetargu, reprezentowania w przetargu, w tym składania postąpień oraz zaciągania zobowiązań, w tym zawarcia umowy,
 • w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z KRS wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu, potwierdzający umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
 • w przypadku cudzoziemców - zezwolenie lub przyrzeczenie wydania zezwolenia (,promesę") nabycia nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. „o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców” (Dz. U. z 2011r., nr 85, poz. 458),
 • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że uczestnik przetargu nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
 • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że uczestnik przetargu nie zalega w opłacaniu składek - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
 • decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (nie dotyczy osób fizycznych),
 • zaświadczenie z Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON (nie dotyczy osób fizycznych),
 • dowód wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku konieczności jego zwrotu,
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z warunkami i przedmiotem przetargu. Oświadczenie to oznacza, że oferent nie wnosi żadnych uwag lub zastrzeżeń do treści procedury przetargowej, a także stanu przedmiotu przetargu.

Wyżej wskazane dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach (z dopiskiem: „Przetarg na lokal użytkowy Wincentego Witosa 1").

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 26.08.2019 r. o godz. 1130.

Lista osób, które spełniły wymogi przetargowe i zostały dopuszczonych do uczestniczenia w licytacji ustnej zostanie podana do wiadomości do godz. 1300.

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony przez Spółdzielnię.

Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny w terminie określonym przez Spółdzielnię, lecz nie później niż w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku nie uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia, w terminie wskazanym powyżej, traci on prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Wadium złożone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,

Wadia dla pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone na konta wskazane przez nich w terminie do trzech dni roboczych od dnia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca.

Osobą upoważnioną ze strony Spółdzielni do udzielania szczegółowych informacji i wyjaśnień jest Pan Aleksander Biegacz –  Prezes Zarządu, tel. 32 623 47 54

Oglądanie nieruchomości jest możliwe w terminie uzgodnionym z w/w osobą w godzinach pracy Spółdzielni, nie później niż do dnia 23.08.2019 roku do godz. 1400.

Oglądanie nieruchomości nie jest obowiązkowe, przy czym oferent nie przystępujący do obejrzenia nieruchomości przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu braku wiedzy co do istniejącego stanu nieruchomości, stąd nie może zasłaniać się tym, że nie wiedział o wadach nieruchomości.

Zarząd PSM w Chrzanowie