e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 29 Listopad 2023    |    Imieniny obchodzą: Błażej, Walter, Fryderyk

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

listopad 2023
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Galeria nowości

EFRR_kolor-300dpi.jpg

Zawiadomienie Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2023r

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Licytacja prawa własności lokalu - Orkana 21C/3

OGŁOSZENIE

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza przetarg nieograniczony na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego położonego:
Chrzanów ul. Orkana 21C/3 - o pow. użytkowej 71,22 m2 (4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc , I piętro) Ocena charakterystyki energetycznej części budynku wykonana na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej nr SCHE/5255/36/2023 :
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową – EU=83,76 kWh(m2 - rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową – EK= 149,93 kWh(m2 - rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną – EP= 194,91 kWh(m2 - rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 - ECO2= = 0,0531 tCO2 (m2 - rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową – Uoze = 0,00%
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie w dniu 20.12.2023 r. o godz. 12:00
Osoba przystępująca do przetargu powinna wnieść na rachunek bankowy Spółdzielni nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie do dnia 15.12.2023 r. wadium w wysokości 5 000,00 zł. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Spółdzielni.
Przetarg odbędzie się w formie przetargu ustnego (licytacji).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium.
W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do zaciągnięcia zobowiązania do odpłatnego nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i zapłaty ceny bez ograniczenia kwotowego lub w wysokości nie niższej niż cena wywoławcza oraz oferowana cena nabycia.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim obowiązane są one uczestniczyć w przetargu wspólnie bądź przedłożyć pełnomocnictwo drugiego małżonka w formie aktu notarialnego zawierającego zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do odpłatnego nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i zapłaty ceny bez ograniczenia kwotowego lub w wysokości nie niższej niż cena wywoławcza oraz oferowana cena nabycia. W przypadku nabywania prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego do majątku osobistego osoba przystępująca do przetargu obowiązana jest złożyć stosowne oświadczenie swoje i małżonka na piśmie bądź przedłożyć dokument potwierdzający istnienie między małżonkami rozdzielności majątkowej. W przypadku niepozostawania w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie, iż osoba przystępująca do przetargu nie pozostaje w związku małżeńskim.
Osoby prawne winny przedłożyć aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru, w którym ujawnieniu podlega sposób reprezentacji. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do zaciągnięcia zobowiązania do odpłatnego nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i zapłaty ceny bez ograniczenia kwotowego lub w wysokości nie niższej niż cena wywoławcza oraz oferowana cena nabycia. Nadto w przypadku osób prawnych należy złożyć odpis umowy/statutu osoby prawnej oraz uchwały organów osoby prawnej wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dla nabycia przez osobę prawną nieruchomości i zaciągania przez osobę prawną zobowiązań.
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy przedłożyć aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku gdy przystępującym do przetargu jest spółka cywilna należy przedłożyć aktualną umowę spółki cywilnej wraz z aktualnymi wydrukami z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczącymi jej wspólników, względnie wraz z uchwałą wspólników spółki cywilnej wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa/umowę spółki cywilnej dla nabycia nieruchomości i zaciągania zobowiązań.

Przedmiotem przetargu jest ustalenie najwyższej rynkowej wartości lokalu oraz osoby z którą zostanie zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.
Za wygrywającego uważa się tego uczestnika, który zaoferuje najwyższą cenę.
Cena wywoławcza wynosi 287 800,00 zł
Osoba wygrywająca przetarg nabywa prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego i wnosi wylicytowaną wartość lokalu. Ponadto osobę tą obciążają: wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym.
Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:
• zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,
• wycofania chęci uczestnictwa w przetargu, jeżeli nastąpiło to przed licytacją,
• odwołania przetargu.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 10 dni od daty wygrania przetargu nie ureguluje wylicytowanej wartości lokalu.
Wadium jest zaliczane na poczet wylicytowanej wartości lokalu i nie podlega zwrotowi.
Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych oraz przeprowadzania przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Mieszkania udostępnione zostaną w celu oględzin w dniach 04 i 05.12.2023 r. w godz. od 12:00 do 14:00 oraz 15.12.2023 r. w godzinach od 12:00 do 13:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 623 8447 wew. 26.