e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 15 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Maria, Napoleon, Stefan

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2022
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Galeria nowości

EFRR_kolor-300dpi.jpg

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Przetarg nieograniczony - remont instalacji wod-kan oraz docieplenie budynku

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy:

I. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie przy ulicy:

A. Niepodległości 15
B. Trzebińska 1,
C. Trzebińska 9,
D. Witosa 1.

Zakres robót obejmuje wymianę instalacji wody zimnej, centralnej ciepłej wody i instalacji kanalizacyjnej – wraz z niezbędnymi robotami ogólnobudowlanymi oraz przeróbkę instalacji gazowej na budynkach Niepodległości 15 i Trzebińska 9.

II. Wykonanie docieplenia metodą lekką-mokrą – w systemie Greinplast S lub w systemie równoważnym, styropian gr. 5, 8, 10, 12, 15 cm, wyprawa silikatowa (silikonowa) 1,5 mm – części budynku mieszkalnego położonego w Chrzanowie przy ulicy Sienkiewicza 8 – ściana balkonowa (wraz z remontem 44 balkonów).

Szczegółowe zakresy robót dla budynku określają załączone do specyfikacji przedmiary robót – załączniki :
- dla zakresu IA załącznik „IA”,
- dla zakresu IB załącznik „IIA” i „IIB”,
- dla zakresu IC załącznik „IIIA” i „IIIB”,
- dla zakresu ID załącznik „IVA” i „IVB”,
- dla zakresu II załącznik „V”.

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, obejmujących całość robót na jednym budynku.

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie całości lub części robót podwykonawcom.

Oczekiwany termin realizacji:
- dla zakresu I do 15.12.2022 r.
- dla zakresu II do 31.10.2022 r.

Okres realizacji robót na budynku Trzebińska 1 i 9 nie może przekraczać45 dni, dla budynku Niepodległości 15 po 60 dni, a dla budynku Witosa 1 po 120 dni. Natomiast dla budynku Sienkiewicza 100 dni od przekazania frontu robót.

Składając ofertę, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego na czas równy okresowi związania z ofertą w wysokości dla zakresów:
- budynek Niepodległości 15 – 1 800 zł (słownie : jeden tysiąc osiemset złotych),
- budynek Trzebińska 1 – 1 500 zł (słownie : jeden tysiąc pięćset złotych),
- budynek Trzebińska 9 – 1 500 zł (słownie : jeden tysiąc pięćset złotych),
- budynek Witosa 1 – 7 200 zł (słownie : siedem tysięcy dwieście złotych),
- budynek Sienkiewicza 8 – 9 300,00 zł (słownie : dziewięć tysięcy trzysta złotych).

Wadium przetargowe winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto: PKO BP S.A. o/Chrzanów nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 z dopiskiem: „Wadium przetargowe” najpóźniej do dnia 12.07.2022 roku do godz. 1500. Wadium uważane jest za skutecznie wniesione, jeżeli w dniu wyznaczonym na wniesienie wadium wpłata znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, sekretariat – pokój nr 120, w terminie do dnia 13.07.2022 r. do godz. 1030.

Termin otwarcia ofert: 13.07.2022 r. godz. 1100.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczeniami z tym związanymi nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141, 142, 143; telefon 62 339 79, wewnętrzny 41, 42, 43.