e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 17 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Narcyz, Franciszek

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Galeria nowości

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w 2019 roku

Przez pięć dni od 20 do 24 maja 2019 roku obradowało Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie.

W statutowym terminie wszyscy członkowie Spółdzielni zostali indywidualnie powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu doręczono członkom do pocztowych skrzynek oddawczych lub wysłano listami dla tych, których adresy korespondencyjne są inne niż adres mieszkania. Ponadto zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zamieszczono na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię, w siedzibie Spółdzielni, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni. W zawiadomieniu podano również informację o możliwości zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z tym, iż w porządku obrad umieszczono punkt o wyborze uzupełniającym członka Rady Nadzorczej, poinformowano o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w terminie do 15 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia (to jest do 2 maja 2019 r. do godz. 1500)do siedziby Spółdzielni. Sprawozdania i projekty uchwał wyłożone były do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie, pokój nr 138 oraz w administracjach osiedli (sprawozdania i projekty uchwał dostarczono za pośrednictwem kwietniowego Biuletynu do każdego mieszkania, ponadto zostały one opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni).

W terminach określonych w ustawie nie wpłynęły wnioski o uzupełnienie porządku obrad ani projekty uchwał wniesione przez członków Spółdzielni.

2 maja minął termin zgłoszeń kandydatów w wyborach uzupełniających członka Rady Nadzorczej. W tym terminie zgłoszono 1 kandydata spełniającego wymogi statutu.

Spełniono również obowiązek zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.

Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwierał Prezes Zarządu, witając przybyłych członków Spółdzielni, mieszkańców osiedli, członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni. Po otwarciu poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Prezes odczytał listę pełnomocników uczestniczących w Zgromadzeniu  Poinformował, że wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwał objętych porządkiem obrad znane będą po podsumowaniu głosów ze wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia przez Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w terminie do 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia i że obrady każdej części są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

W pięciu częściach Walnego Zgromadzenia łącznie uczestniczyło 138 członków, w tym 10 pełnomocników na 8796 uprawnionych do udziału, co stanowi 1,57 % wszystkich członków.

Na poszczególnych częściach wybrano Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz oraz po 2 asesorów. W kolejnym punkcie obrad wybrano Komisje Skrutacyjno-Mandatowe. Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia funkcję Komisji Wniosków pełniło Prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Na każdej z części obradowano nad tym samym porządkiem obrad.

Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia przyjęcie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 r. z uwzględnieniem sprawozdania finansowego za ten okres i zamierzeń na okres najbliższy oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od maja 2018 r. do kwietnia 2019 r. było głosowane bez czytania.

Ponadto Prezes Zarządu poinformował o tym, iż Zarząd Województwa Małopolskiego w dnia 16 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 4 Osi Priorytetowej „Regionalna Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko - przedsiębiorstwa”.Projekt „Termomodernizacja budynku Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” został umieszczony na liście podstawowej projektów do dofinansowania z dofinansowaniem w wysokości 1 266 619,06 zł; przy koszcie projektu w wysokości 2 005 653,58 zł.

Po omówieniu projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej przez Prezesa Zarządu przeprowadzono głosowanie.

Następnie zgromadzeni zostali zapoznani z informacją dotyczącą wniosków z lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie obejmującej okres działalności Spółdzielni od 1.01.2016 r. do 31.12.2018 r, po czym odbyło się głosowanie.

W sprawie absolutorium dla członków Zarządu odbyły się głosowania jawne na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

W związku z nowelizacją ustawy „o spółdzielniach mieszkaniowych”, po zarejestrowaniu zmian w statucie Spółdzielni zaszła konieczność zmian regulaminu Rady Nadzorczej. Zmiany te szczegółowo omówił Radca Prawny, po czym przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę wprowadzającą zmiany w regulaminu Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego części działki zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem 11A przy ul. Niepodległości  w Chrzanowie.

We wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej, którzy również wypowiadali się w sprawach poruszanych przez członków Spółdzielni.

Wnioski kwalifikujące się do realizacji odnotowały w swoich protokołach Komisje Wniosków podczas wszystkich części Walnego Zgromadzenia. Będą one wykorzystane przez właściwe organy Spółdzielni w bieżącej pracy.

Zgodnie z § 362 ustęp 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 29 maja 2019 r. Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze pięciu części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów z poszczególnych części, dokonali ustaleń czy i o jakiej treści uchwały Walnego Zgromadzenia zostały podjęte – sporządzając protokół z tych ustaleń.

Kolegium biorąc pod uwagę wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał objętymi porządkiem Walnego Zgromadzenia potwierdziło, że zostały podjęte następujące uchwały w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2018 rok, która otrzymała głosów za - 115, głosów przeciw - 1, wstrzymujących się od głosu - 6, przy 122 oddanych głosach, której nadano nr  1,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2018 rok, która otrzymała głosów za - 112, głosów przeciw - 5, wstrzymujących się od głosu - 7, przy 124 oddanych głosach, której nadano nr 2,
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, która otrzymała głosów za - 103, głosów przeciw - 8, wstrzymujących się od głosu - 11, przy 122 oddanych głosach, której nadano nr  3,
  4. podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok, która otrzymała głosów za - 108, głosów przeciw - 0, wstrzymujących się od głosu - 6, przy 114 głosach, której nadano nr  4,
  5. przyjęcia  wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2018 r., która otrzymała głosów za -101,głosów przeciw - 1, wstrzymujących się od głosu - 15, przy 117 oddanych głosach, której nadano nr  5,
  6. udzielenia absolutorium Aleksandrowi Biegaczowi - Prezesowi Zarządu, która otrzymała głosów za - 106, głosów przeciw - 5, wstrzymujących się od głosu - 12, przy 123 oddanych głosach, której nadano nr  6,
  7. udzielenia absolutorium Aleksandrowi Pyzio - Zastępcy Prezesa Zarządu, która otrzymała głosów za - 102, głosów przeciw - 4, wstrzymujących się od głosu - 18, przy 124 oddanych głosach, której nadano nr  7,
  8. udzielenia absolutorium Jadwidze Gryziec - Członkowi Zarządu, która otrzymała głosów za - 106, głosów przeciw - 2, wstrzymujących się od głosu - 15, przy 123 oddanych głosach, której nadano nr  8,
  9. wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, która otrzymała głosów za - 122, głosów przeciw - 1, wstrzymujących się od głosu - 1, przy 124 oddanych głosach, której nadano nr  9,
  10. zbycia prawa użytkowania wieczystego części działki zabudowanej budynkiem oznaczonym, numerem 11a przy ul. Niepodległości w Chrzanowie która otrzymała głosów za - 99, głosów przeciw - 10, wstrzymujących się od głosu - 12,  przy 121 oddanych głosach, której nadano nr 10.

Na podstawie przeprowadzonego głosowania i protokołów Komisji Skrutacyjno-Mandatowych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Kolegium stwierdziło, że w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej udział wzięło 126 członków, oddając 125 głosów ważnych, głosów nieważnych 1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej otrzymał następującą ilość głosów podczas zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

Lp

Nazwisko i imię, adres

Ilość uzyskanych głosów

I część

II część

III część

IV część

V część

Razem

1

Neugebauer Teresa

Chrzanów, ul. Kadłubek 30e/9

24

20

30

10

16

100

Kolegium stwierdziło, że do Rady Nadzorczej została wybrana Neugebauer Teresa  otrzymując 100 głosów.

Informujemy, że protokoły z każdej części Walnego Zgromadzenia i protokół Kolegium oraz uchwały Walnego Zgromadzenia - są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Pracowniczo – Samorządowym pok. nr 138 w godzinach pracy Spółdzielni. Dostępne są one również na stronie internetowej spółdzielni w e-BOK.

Zarząd PSM w Chrzanowie