e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 19 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Galeria nowości

zarządzania nieruchomościami

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w 2017 roku

Przez pięć dni od 22 do 26 maja 2017 roku obradowało Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie.

W statutowym terminie wszyscy członkowie Spółdzielni zostali indywidualnie powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu doręczono członkom do pocztowych skrzynek oddawczych lub wysłano listami dla tych których adresy korespondencyjne są inne niż adres mieszkania. Ponadto zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zamieszczono na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię, w siedzibie Spółdzielni, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni. W zawiadomieniu podano również informację o możliwości zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto poinformowano o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na delegata na VII Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, w terminie do 8 maja bieżącego roku. Sprawozdania i projekty uchwał wyłożone były do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie, pokój nr 138 oraz w administracjach osiedli (sprawozdania i projekty uchwał dostarczono za pośrednictwem kwietniowego Biuletynu do każdego mieszkania, ponadto zostały one opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni. W majowym Biuletynie umieszczono dostarczone przez kandydujących do Rady Nadzorczej prezentacje.)

Spełniono również obowiązek zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.. 

Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwierał Prezes Zarządu, witając przybyłych członków Spółdzielni, mieszkańców osiedli, członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni. Poinformował, że wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwał objętych porządkiem obrad znane będą po podsumowaniu głosów ze wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia przez Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w terminie do 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia i że obrady każdej części są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

W pięciu częściach Walnego Zgromadzenia łącznie uczestniczyło 368 członków, w tym 133 pełnomocników na 6812 uprawnionych do udziału, co stanowi 5,4 % wszystkich członków.

Na poszczególnych częściach wybrano Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz oraz po 2 asesorów. W kolejnym punkcie obrad wybrano Komisje: Skrutacyjno-Mandatowe i Wniosków. Na każdej z części obradowano nad tym samym porządkiem obrad.

Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia przedstawiono dokumenty oceniające działalność Spółdzielni za 2016 rok. W ramach tych spraw omawiano: sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016 rok wraz z zamierzeniami na okres najbliższy, sprawozdanie finansowe oraz podział nadwyżki bilansowej.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej było głosowane bez czytania. Następnie zgromadzeni zostali zapoznani z informacją dotyczącą realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie obejmującej okres działalności Spółdzielni od 1.01.2013 r. do 31.12.2015 r, po czym odbyło się głosowanie.

W sprawie absolutorium dla członków Zarządu odbyły się głosowania jawne na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości lokalowych (będących własnością Spółdzielni, dotychczasowych mieszkań zastępczych dla celów eksmisyjnych, obecnie niezamieszkałych) w Chrzanowie.

Zgodnie z § 362 ustęp 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 31 maja 2017 r. Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze pięciu części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów z poszczególnych części, dokonali ustaleń czy i o jakiej treści uchwały Walnego Zgromadzenia zostały podjęte – sporządzając protokół z tych ustaleń.

Kolegium biorąc pod uwagę wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał objętymi porządkiem Walnego Zgromadzenia potwierdziło, że zostały podjęte następujące uchwały w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2016 rok, która otrzymała głosów za - 188, głosów przeciw - 0, przy 188 oddanych głosach, której nadano nr  1,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2016 rok, która otrzymała głosów za – 192, głosów przeciw - 0, przy 192 oddanych głosach, której nadano nr 2,
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, która otrzymała głosów za – 191, głosów przeciw – 0, przy 191 oddanych głosach, której nadano nr  3,
  4. podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok, która otrzymała głosów za - 182, głosów przeciw - 0, przy 182 głosach, której nadano nr  4,
  5. zatwierdzenia informacji o realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2015 r., która otrzymała głosów za - 176, głosów przeciw - 0, przy 176 oddanych głosach, której nadano nr  5,
  6. udzielenia absolutorium Aleksandrowi Biegaczowi - Prezesowi Zarządu, która otrzymała głosów za – 182 głosów przeciw - 1, przy 183 oddanych głosach, której nadano nr  6,
  7. udzielenia absolutorium Aleksandrowi Pyzio - Zastępcy Prezesa Zarządu, która otrzymała głosów za - 179, głosów przeciw – 1, przy 180 oddanych głosach, której nadano nr  7,
  8. udzielenia absolutorium Urszuli Wiąk - Członkowi Zarządu, która otrzymała głosów za – 180, głosów przeciw - 1, przy 181 oddanych głosach, której nadano nr  8,
  9. zbycia prawa własności nieruchomości lokalowych (będących własnością Spółdzielni, dotychczasowych mieszkań zastępczych dla celów eksmisyjnych, obecnie niezamieszkałych) w Chrzanowie, która otrzymała głosów za - 171, głosów przeciw - 0, przy 171 oddanych głosach, której nadano nr  9,

Na podstawie przeprowadzonych głosowań i protokołów Komisji Skrutacyjno-Mandatowych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Kolegium stwierdziło, że w wyborach do Rady Nadzorczej udział wzięło 366 członków, oddając 349 głosów ważnych, głosów nieważnych 17, z tego:

-   w I części 101 członków, oddając 100 głosów ważnych, głosów nieważnych 1,

-   w II części 105 członków, oddając 100 głosów ważnych, głosów nieważnych 5,

-   w III części 83 członków, oddając 78 głosów ważnych, głosów nieważnych 5,

-   w IV części 33 członków, oddając 30 głosów ważnych, głosów nieważnych 3,

-   w V części 44 członków, oddając 41 głosów ważnych, głosów nieważnych 3.

Kolegium stwierdziło, że do Rady Nadzorczej uzyskując największą ilość głosów wybrani zostali:

I część Walnego Zgromadzenia

1      Kieres Zofia,                                                                    

2      Kotelnicka Danuta                                                          

3      Tomaszewski Roman,                                                    

II część Walnego Zgromadzenia

1    Borowy Eugeniusz,                                                           

2    Marcinowski Lech,                                                            

3    Rembiecha Kamil,                                                            

4    Znaleźniak Ewa,                                                                

III część Walnego Zgromadzenia

1    Kasprzyk Sylwia,                                                               

2    Krzyżanowski Aleksander,                                               

3    Lignar Stefan,                                                                    

4    Sosnowski Bogdan,                                                         

5    Stolarz Bogusław,                                                             

IV część Walnego Zgromadzenia

1    Martyka Krystyna,                                                             

V część Walnego Zgromadzenia

1    Drabik Stefan,                                                                   

2    Pietruszka Jan,                                                                 

Informujemy, że protokoły z każdej części Walnego Zgromadzenia i protokół Kolegium oraz uchwały Walnego Zgromadzenia - są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Pracowniczo – Samorządowym pok. nr 138 w godzinach pracy Spółdzielni. Dostępne są one również na stronie internetowej spółdzielni w e-BOK.

Zarząd PSM w Chrzanowie