e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 29 Listopad 2023    |    Imieniny obchodzą: Błażej, Walter, Fryderyk

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

listopad 2023
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Galeria nowości

EFRR_kolor-300dpi.jpg

Zawiadomienie Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2023r

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Przetarg - najem lokalu użytkowego w Libiążu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 uprzejmie informuje, że ogłasza przetarg – licytację ustną na wybór najemcy lokalu użytkowego mieszczącego się w pawilonie przy ul. 11 Listopada 2 w Libiążu z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej.
Celem przetargu jest:

 • wyłonienie najemcy,
 • ustalenie stawki czynszu najmu za 1 m2

Informujemy:

 • powierzchnia użytkowa lokalu 68,90 m².
 • stawka czynszu wyjściowa 26,00zł/ m² / netto /.
 • do czynszu najmu dochodzą: opłaty za: centralne ogrzewanie płatne w formie zaliczki rozliczanej raz w roku, za zużycie zimnej wody oraz podgrzania wody w/g wskazań wodomierzy i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opcjonalnie).
 • opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej Najemca uiszczał będzie bezpośrednio dostawcy
 • na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 • Lokal dostępny od 01.01.2024r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w formie licytacji ustnej wysokości stawki czynszu najmu. Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł/m2

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2023 r. o godz. 11:30

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • wpłata wadium w wysokości 1 500,00 zł. na rachunek bankowy Spółdzielni nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 do dnia 21.11.2023 r. do godz.1130. z adnotacją : „Przetarg- lokal użytkowy w pawilonie przy ul. 11 Listopada 2 w Libiążu". Dniem dokonania wpłaty wadium przelewem jest data wpływu wpłaconej kwoty na konto Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie,
 • złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu,

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

 • zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,
 • wycofania chęci uczestnictwa w przetargu jeżeli to nastąpiło przed licytacją,
 • odwołania przetargu.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu ponadto przed zawarciem umowy najmu oferent zobowiązuje się do uzupełnienia kaucji zabezpieczającej umowę najmu do wysokości 2-krotnego miesięcznego czynszu wraz z opłatami niezależnymi od Wynajmującego oraz podatkiem VAT.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od dnia wygrania przetargu pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z treścią umowy najmu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w pok. 125, 126 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni (od 7:00 do 15:00).
Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 32 623 66 12 wew. 34, 35.

Lokale do wynajęcia

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe na prowadzenie działalności gospodarczej:

LP

LOKALE DO WYNAJĘCIA

UWAGI

1

Chrzanów, ul. Mieszka I 9A - lokal o pow. 41,00m2

 

2

Chrzanów, ul. Mieszka I 9A - lokal o pow. 34,00m2

 

3

Chrzanów, ul. Kadłubek 30 - lokal o pow. 71,80m2

 Dostępny od 01.11.2023r.

4

Chrzanów, ul.Kardynała Wyszyńskiego 17 - lokal o pow. 38,80m²

 

5

Chrzanów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 - lokal o pow. 61,42m2

 

6

Chrzanów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 15 - lokal o pow. 28,40m2 - XI piętro

 

7

Chrzanów, ul Szarych Szeregów 4a - lokal o pow. 12,50m2

 

8

Libiąż, ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 52,66m2

 

9

Libiąż, ul. Wojska Polskiego 2 - lokal o pow. 71,47 m2

 

Chętnych do wynajęcia prosimy o składanie pisemnych ofert w biurze Spółdzielni ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie pokój 120. Informacji o warunkach najmu udzielamy telefonicznie pod numerem telefonu (32) 623 66 12 wew. 34, 35.