e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 22 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Galeria nowości

Roboty budowlane

Przetarg - roboty budowlane

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego" wybór wykonawcy:
I. Docieplenie ścian 11 kondygnacji (poddasza i maszynowni) i remont kominów w budynku przy ulicy Brzeziny 10 w Chrzanowie.
II. Remont podestów wejściowych w budynku przy ulicy:
A. Os. Widokowe 9 w Trzebini kl. I, II (2 szt.),
B. Os. Widokowe 6 w Trzebini kl. I-IV (4 szt).
III. Remont schodów zewnętrznych pawilon handlowo-usługowy w Libiążu przy ulicy Wojska Polskiego 2.
IV. Likwidacja placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów 2A w Chrzanowie.
V. Roboty drogowe :
A. Remont schodów terenowych (na skarpie) przy ul. Kadłubek 24A/Świętokrzyska 21 w Chrzanowie,
B. Remont podestu przed wejściem do klatki w budynku przy ul. Świętokrzyska 21 kl. I w Chrzanowie,
C. Remont schodów terenowych ( na skarpie w kierunku bud. Kadłubek 30 C w Chrzanowie).
VI. Wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych:
A. w Chrzanowie przy ulicy Al. Henryka 36 – 6 pionów (zimna woda + kanalizacja), poziom wody zimnej i kanalizacji,
B. w Chrzanowie przy ulicy Niepodległości 8 – 7 pionów, kl. I-III poziom, gaz (poziom + pion).

Szczegółowe zakresy robót dla poszczególnych budynków określają załączone do specyfikacji przedmiary robót – odpowiednio załączniki :
- dla zakresu I załącznik „I",
- dla zakresu II załączniki „IIA" i „IIB",
- dla zakresu III załącznik „III",
- dla zakresu IV załącznik „IV",
- dla zakresu V załącznik „V",
- dla zakresu VI załączniki „VIA1", „VIA2", „VIB1", „VIB2", „VIB3".

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie.

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie całości lub części robót podwykonawcom oraz w żadnej formie zatrudniania przez Wykonawcę robót objętych umową osób będących jednocześnie zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę przez Zamawiającego.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, obejmujących całość robót na jednej nieruchomości z wyjątkiem zakresu II (łącznie IIA i IIB) oraz zakresu V (łącznie VA, VB, VC).

Terminy realizacji robót:
Oczekiwany termin zakończenia robót do 31.10.2024 r dla zakresów I-V
Dla zakresów VIA, VIB – termin zakończenie robót do 15.12.2024 z możliwością przedłużenia do 30.04.2025r.

Niezależnie od końcowego terminu zakończenia robót okres realizacji robót na jednym budynku nie może przekraczać:
- zakres I – 30 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,
- zakres IIA i IIB – 30 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,
- zakres III – 30 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,
- zakres IV – 30 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,
- zakres V – 30 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,
- zakres VIA – 60 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,
- zakres VIB – 60 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót.

Wadium przetargowe.
Składając ofertę, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego na czas równy okresowi związania z ofertą w wysokości:
Dla oferty częściowej - dla zakresów zapisanych w pkt. 4 SWZ:
- zakres I – 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
- zakres II A i B – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych),
- zakres III – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych),
- zakres VIA – 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych),
- zakres VIB – 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych),
Wadium przetargowe winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto: PKO BP S.A. o/Chrzanów nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 z dopiskiem: „Wadium przetargowe" najpóźniej do dnia 24.06.2024 roku do godz. 15:00.

Termin otwarcia ofert: 25.06.2024 r. godz. 11:00.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie, pok. 119. W otwarciu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie.
Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141, 142, 143; telefon 62 339 79, wewnętrzny 41, 42, 43.

 

Przetarg na techniczną obsługę całych zasobów poza godzinami pracy Spółdzielni

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający.
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 17
32-500 Chrzanów
nr telefonu 32 623 47 54
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
3.Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 28.06.2023 r. o godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie pok. 147.
W otwarciu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie.
4.Przedmiot zamówienia
Na techniczną obsługę w budynkach mieszkalnych oraz pawilonach handlowych znajdujących się w zasobach naszej Spółdzielni na terenie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini.
Godziny pracy Spółdzielni: poniedziałek 7-18, wtorek – piątek 7-15

Świadczenie usług odbywać się ma poza godzinami pracy Spółdzielni, tj. w godzinach:
- poniedziałek 18:00 – 7:00 (we wtorek)
- wtorek 15:00 – 7:00 (w środę)
- środa 15:00 – 7:00 (w czwartek)
- czwartek 15:00 – 7:00 (w piątek)
- piątek 15:00 – 7:00 (w sobotę)
- sobota, niedziela, święta – 24h

Teren świadczenia usług – Chrzanów, Libiąż i Trzebinia – łącznie:
• 184 budynki mieszkalne, w tym:
- 8523 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 426 244,96m2 i 40 lokali użytkowych wbudowanych o powierzchni użytkowej 2 622,85m2
• 9 pawilonów handlowych – 10 292,11m2
Zakres świadczonych usług:
1.Przyjmowanie od dyspozytora Spółdzielni (portier) zgłoszeń w zakresie awarii
instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej.
2.Niezwłoczne (nie później niż 1 godzina od zgłoszenia) przystąpienie do
zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii lub jej usunięcia.
3.Przekazanie w kolejnym dniu roboczym służbom technicznym Spółdzielni raportu
z przebiegu dyżuru i zaistniałych zdarzeń.
5.Przedmiot świadczonych usług:
1. Instalacja wodna: od zaworu odcinającego budynek do pierwszego zaworu odcinającego w lokalu łącznie z zaworem (bez instalacji wewnątrz lokalu) – zabezpieczenie nieszczelności poprzez użycie opaski naprawczej, awaryjne odcięcie dopływu wody.
2. Instalacja kanalizacyjna: przyłącza budynku, poziom, pion do trójników na pionie w lokalu (bez podejść odpływowych z urządzeń, kratek odpływowych oraz bez urządzeń) – usuwanie niedrożności, awaryjne odcięcie wody.
3. Instalacja centralnego ogrzewania: od zaworów dostawcy ciepła w budynku do grzejników w mieszkaniach (bez głowic termostatycznych) z wyłączeniem : zabezpieczenie nieszczelności poprzez użycie opaski naprawczej, uszczelnienie zaworów, śrubunków, zaworów odpowietrzających, awaryjne odcięcie części instalacji, sprawdzenie parametrów pracy wymiennika ciepła.
4. Instalacja elektryczna: od przyłącza elektrycznego (WLZ) na budynku, cała instalacja wewnętrzna w budynku i lokalach z wyjątkiem osprzętu – wymiana uszkodzonych podstaw bezpieczników i bezpieczników, usuwanie przerw w układach zasilania (wyłączniki nadprądowe), awaryjne odłączenie dopływu prądu, zamykanie klap oddymiających.
5. Instalacja gazowa – od zaworu głównego do zaworu odcinającego odbiorniki wraz z zaworem – pomiar stężenia gazu i awaryjne odcięcie dopływu gazu.

6.Podział
Istnieje możliwość sporządzenia oferty na część zakresu świadczenia usług:
- usługi wod – kan - gaz,
- usługi elektryczne,
- usługi c.o.

7.Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.
Wymagania techniczno-organizacyjne:
1. Prace winny być wykonywane przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe.
2. Realizacja prac przy użyciu własnego transportu i sprzętu oraz materiału.
Koszty użytego materiału będą rozliczane na podstawie faktur zakupu.

8.Wytyczne dotyczące zawartości oferty.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest do złożenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, pokój nr 120, w terminie do dnia 27.06.2023 r. do godz. 1030 pisemnej oferty zawierającej:
Ryczałtową miesięczną cenę, a w szczególności :
- ryczałtową cenę za gotowość pełnienia dyżuru,
- ryczałtową cenę za roboczogodzinę usuwania lub zabezpieczania awarii,
- ryczałtową cenę za 1 km dojazdu do awarii,

z uwzględnieniem branży poniższych usług :
- usługi wod.- kan. - gaz,
- usługi elektryczne,
- usługi c.o.
9.Ogłoszenie wyników postępowania.
a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą .
b) Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.
c) Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
10. Związanie ofertą.

Termin związania ofertą określono na 30 dni od dnia przetargu

11. Postanowienia końcowe.
Wyjaśnień i ewentualnych dodatkowych informacji udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój 125; tel.(32) 6234754 lub tel. .(32) 6236675 wew. 35

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (siwz.pdf)siwz.pdf1962 kB

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę przyłączy kanalizacyjnych oraz remont chodników i podestów

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie, z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego ” wybór wykonawcy remontu i przebudowy przyłączy kanalizacyjnych oraz remontu chodników i podestów przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi położonymi w Chrzanowie oraz Trzebini na osiedlu Widokowym: 
I. Remont i przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie:
A. Ulica Sienkiewicza 15 – klatka II – sanitarny – 1 sztuka,
B. Ulica Zielona 22A – klatka II,III – sanitarne – 2 sztuki,
C. Ulica Orkana 21B – klatka III – sanitarny i deszczowy – 2 sztuki,
D. Ulica Trzebińska 1 – klatka I – sanitarny – 1 sztuka, oraz w Trzebini na osiedlu Widokowym:
E. Budynek nr 4 klatka II (prawa strona) – sanitarny – 1 sztuka,
F. Budynek nr 6 klatka II/III – deszczowy – 1 sztuka.
II. Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej (5 sztuk) i deszczowej (3 sztuki), wraz z remontem (przełożeniem) chodnika z betonowej kostki brukowej przed budynkiem przy ulicy Mieszka I 15A w Chrzanowie.
III. Remont podestów wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Broniewskiego 14 w Chrzanowie – 4 sztuki.

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę przyłączy kanalizacyjnych oraz remont chodników i...

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych:

-   w  Chrzanowie przy ulicy Szafera 8,
-   w Trzebini na osiedlu Widokowym – budynek nr 13 klatka I, prawa strona ( 2 piony). 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf3812 kB
Pobierz plik (Zalacznik Sz 8.pdf)Zalacznik Sz 8.pdf350 kB
Pobierz plik (Zalacznik W 13.pdf)Zalacznik W 13.pdf247 kB

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przetarg nieograniczony na remont instalacji wod-kan

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie przy ulicy:

4.1.  Orkana 21 E – klatki II÷V,
4.2.  Orkana 21 F, 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf2642 kB
Pobierz plik (Zalacznik 4.1.pdf)Zalacznik 4.1.pdf327 kB
Pobierz plik (Zalacznik 4.2.pdf)Zalacznik 4.2.pdf389 kB

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na remont instalacji wod-kan