e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 24 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

luty 2024
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2

Galeria nowości

EFRR_kolor-300dpi.jpg

Zawiadomienie Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2023r

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Roboty budowlane

Przetarg na techniczną obsługę całych zasobów poza godzinami pracy Spółdzielni

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający.
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 17
32-500 Chrzanów
nr telefonu 32 623 47 54
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
3.Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 28.06.2023 r. o godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie pok. 147.
W otwarciu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie.
4.Przedmiot zamówienia
Na techniczną obsługę w budynkach mieszkalnych oraz pawilonach handlowych znajdujących się w zasobach naszej Spółdzielni na terenie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini.
Godziny pracy Spółdzielni: poniedziałek 7-18, wtorek – piątek 7-15

Świadczenie usług odbywać się ma poza godzinami pracy Spółdzielni, tj. w godzinach:
- poniedziałek 18:00 – 7:00 (we wtorek)
- wtorek 15:00 – 7:00 (w środę)
- środa 15:00 – 7:00 (w czwartek)
- czwartek 15:00 – 7:00 (w piątek)
- piątek 15:00 – 7:00 (w sobotę)
- sobota, niedziela, święta – 24h

Teren świadczenia usług – Chrzanów, Libiąż i Trzebinia – łącznie:
• 184 budynki mieszkalne, w tym:
- 8523 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 426 244,96m2 i 40 lokali użytkowych wbudowanych o powierzchni użytkowej 2 622,85m2
• 9 pawilonów handlowych – 10 292,11m2
Zakres świadczonych usług:
1.Przyjmowanie od dyspozytora Spółdzielni (portier) zgłoszeń w zakresie awarii
instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej.
2.Niezwłoczne (nie później niż 1 godzina od zgłoszenia) przystąpienie do
zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii lub jej usunięcia.
3.Przekazanie w kolejnym dniu roboczym służbom technicznym Spółdzielni raportu
z przebiegu dyżuru i zaistniałych zdarzeń.
5.Przedmiot świadczonych usług:
1. Instalacja wodna: od zaworu odcinającego budynek do pierwszego zaworu odcinającego w lokalu łącznie z zaworem (bez instalacji wewnątrz lokalu) – zabezpieczenie nieszczelności poprzez użycie opaski naprawczej, awaryjne odcięcie dopływu wody.
2. Instalacja kanalizacyjna: przyłącza budynku, poziom, pion do trójników na pionie w lokalu (bez podejść odpływowych z urządzeń, kratek odpływowych oraz bez urządzeń) – usuwanie niedrożności, awaryjne odcięcie wody.
3. Instalacja centralnego ogrzewania: od zaworów dostawcy ciepła w budynku do grzejników w mieszkaniach (bez głowic termostatycznych) z wyłączeniem : zabezpieczenie nieszczelności poprzez użycie opaski naprawczej, uszczelnienie zaworów, śrubunków, zaworów odpowietrzających, awaryjne odcięcie części instalacji, sprawdzenie parametrów pracy wymiennika ciepła.
4. Instalacja elektryczna: od przyłącza elektrycznego (WLZ) na budynku, cała instalacja wewnętrzna w budynku i lokalach z wyjątkiem osprzętu – wymiana uszkodzonych podstaw bezpieczników i bezpieczników, usuwanie przerw w układach zasilania (wyłączniki nadprądowe), awaryjne odłączenie dopływu prądu, zamykanie klap oddymiających.
5. Instalacja gazowa – od zaworu głównego do zaworu odcinającego odbiorniki wraz z zaworem – pomiar stężenia gazu i awaryjne odcięcie dopływu gazu.

6.Podział
Istnieje możliwość sporządzenia oferty na część zakresu świadczenia usług:
- usługi wod – kan - gaz,
- usługi elektryczne,
- usługi c.o.

7.Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.
Wymagania techniczno-organizacyjne:
1. Prace winny być wykonywane przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe.
2. Realizacja prac przy użyciu własnego transportu i sprzętu oraz materiału.
Koszty użytego materiału będą rozliczane na podstawie faktur zakupu.

8.Wytyczne dotyczące zawartości oferty.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest do złożenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, pokój nr 120, w terminie do dnia 27.06.2023 r. do godz. 1030 pisemnej oferty zawierającej:
Ryczałtową miesięczną cenę, a w szczególności :
- ryczałtową cenę za gotowość pełnienia dyżuru,
- ryczałtową cenę za roboczogodzinę usuwania lub zabezpieczania awarii,
- ryczałtową cenę za 1 km dojazdu do awarii,

z uwzględnieniem branży poniższych usług :
- usługi wod.- kan. - gaz,
- usługi elektryczne,
- usługi c.o.
9.Ogłoszenie wyników postępowania.
a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą .
b) Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.
c) Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
10. Związanie ofertą.

Termin związania ofertą określono na 30 dni od dnia przetargu

11. Postanowienia końcowe.
Wyjaśnień i ewentualnych dodatkowych informacji udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój 125; tel.(32) 6234754 lub tel. .(32) 6236675 wew. 35

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (siwz.pdf)siwz.pdf1962 kB

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych:

-   w  Chrzanowie przy ulicy Szafera 8,
-   w Trzebini na osiedlu Widokowym – budynek nr 13 klatka I, prawa strona ( 2 piony). 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf3812 kB
Pobierz plik (Zalacznik Sz 8.pdf)Zalacznik Sz 8.pdf350 kB
Pobierz plik (Zalacznik W 13.pdf)Zalacznik W 13.pdf247 kB

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przetarg nieograniczony na remont instalacji wod-kan

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie przy ulicy:

4.1.  Orkana 21 E – klatki II÷V,
4.2.  Orkana 21 F, 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf2642 kB
Pobierz plik (Zalacznik 4.1.pdf)Zalacznik 4.1.pdf327 kB
Pobierz plik (Zalacznik 4.2.pdf)Zalacznik 4.2.pdf389 kB

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na remont instalacji wod-kan

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę przyłączy kanalizacyjnych oraz remont chodników i podestów

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie, z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego ” wybór wykonawcy remontu i przebudowy przyłączy kanalizacyjnych oraz remontu chodników i podestów przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi położonymi w Chrzanowie oraz Trzebini na osiedlu Widokowym: 
I. Remont i przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie:
A. Ulica Sienkiewicza 15 – klatka II – sanitarny – 1 sztuka,
B. Ulica Zielona 22A – klatka II,III – sanitarne – 2 sztuki,
C. Ulica Orkana 21B – klatka III – sanitarny i deszczowy – 2 sztuki,
D. Ulica Trzebińska 1 – klatka I – sanitarny – 1 sztuka, oraz w Trzebini na osiedlu Widokowym:
E. Budynek nr 4 klatka II (prawa strona) – sanitarny – 1 sztuka,
F. Budynek nr 6 klatka II/III – deszczowy – 1 sztuka.
II. Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej (5 sztuk) i deszczowej (3 sztuki), wraz z remontem (przełożeniem) chodnika z betonowej kostki brukowej przed budynkiem przy ulicy Mieszka I 15A w Chrzanowie.
III. Remont podestów wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Broniewskiego 14 w Chrzanowie – 4 sztuki.

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę przyłączy kanalizacyjnych oraz remont chodników i...

Przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu i przebudowy kominów

O G Ł O S Z E N I E

         Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego ” wybór wykonawcy remontu i przebudowy kominów ponad dachem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie przy ulicy: 

 1. Niepodległości 16,
 2. Niepodległości 5,
 3. Trzebińskiej 29,
 4. Szarych Szeregów 8a,
 5. Witosa 3

oraz w Trzebini na osiedlu Widokowym:

 1. Budynek nr 13, klatki I-IV
  Załączniki:
  PlikRozmiar
  Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf1443 kB
  Pobierz plik (Zalacznik A.pdf)Zalacznik A.pdf264 kB
  Pobierz plik (Zalacznik B.pdf)Zalacznik B.pdf265 kB
  Pobierz plik (Zalacznik C.pdf)Zalacznik C.pdf264 kB
  Pobierz plik (Zalacznik D.pdf)Zalacznik D.pdf99 kB
  Pobierz plik (Zalacznik E.pdf)Zalacznik E.pdf93 kB
  Pobierz plik (Zalacznik F.pdf)Zalacznik F.pdf223 kB

Czytaj więcej: Przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu i przebudowy kominów