e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2022    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2022
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Galeria nowości

EFRR_kolor-300dpi.jpg

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony - roboty drogowe

 O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy:

I. Remont chodnika przed budynkiem mieszkalnym przy ulicy Jordana 4 w Chrzanowie:
A. klatka II szczyt budynku,
B. od strony wejść do klatek wraz z podestami.

II. Remont utwardzenie terenu (obecnie trylinka ) przy szczycie budynku mieszkalnego przy ulicy Kadłubek   24A w Chrzanowie.

III. Remont chodników w Chrzanowie w rejonie budynków mieszkalnych - dojścia do garaży:
A. przy ulicy Kadłubek 30C,
B. przy ulicy Kadłubek 30 D i E.

IV. Remont podestów wejściowych do budynku przy ulicy Oczkowskiego 2 klatki I-IV w Chrzanowie.

V. Remont stanowiska na odpady  w Libiążu przy ulicy Wojska Polskiego 2 (pawilon).

VI. Remont stanowiska na odpady z przeniesieniem placu pod trzepakiem w Libiążu przy ulicy 11 Listopada 8.

Szczegółowe zakresy określają przedmiary robót – załączniki „IA”, „IB”, „II”,”IIIA”, „IIIB”, „IV”, „V”, „VI”.

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych według podziału zapisanego w pkt 4, odpowiednio : „II”, „III”, „IV”, „V”, „VI” a łącznie dla zakresu „IA” i „IB” oraz „IIIA” i „IIIB”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie całości lub części robót podwykonawcom.

Oczekiwany termin  wykonania: do 30.11.2022 r.

Składając ofertę, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego na czas równy okresowi związania z ofertą w wysokości:

 I.  Dla całego zamówienia – 3 700,00 zł ( słownie: trzy tysiące siedemset złotych),

II. Dla oferty częściowej dla zakresów zapisanych w pkt 4:

- Zakres „IA” i „IB”– 600,00  zł (słownie: sześćset złotych),

- Zakres „II” – 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych),

- Zakres „IIIA” i „IIIB” – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),

- Zakres „IV” – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),

- Zakres „V” –  600,00 zł (słownie: sześćset złotych),

- Zakres „VI” – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

Wadium przetargowe winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto: PKO BP S.A. o/Chrzanów nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 z dopiskiem: „Wadium przetargowe” najpóźniej do dnia 04.10.2022  roku do godz. 1500. Wadium uważane jest za skutecznie wniesione, jeżeli w dniu wyznaczonym na wniesienie wadium wpłata znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, sekretariat – pokój nr 120, w terminie do dnia 05.10.2022 r. do godz. 1030.

Termin otwarcia ofert: 05.10.2022 r. godz. 1100.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczeniami z tym związanymi nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141, 142, 143; telefon 62 339 79, wewnętrzny 41, 42, 43.

Przetarg nieograniczony - remont instalacji wod-kan oraz docieplenie budynku

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy:

I. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie przy ulicy:

A. Niepodległości 15
B. Trzebińska 1,
C. Trzebińska 9,
D. Witosa 1.

Zakres robót obejmuje wymianę instalacji wody zimnej, centralnej ciepłej wody i instalacji kanalizacyjnej – wraz z niezbędnymi robotami ogólnobudowlanymi oraz przeróbkę instalacji gazowej na budynkach Niepodległości 15 i Trzebińska 9.

II. Wykonanie docieplenia metodą lekką-mokrą – w systemie Greinplast S lub w systemie równoważnym, styropian gr. 5, 8, 10, 12, 15 cm, wyprawa silikatowa (silikonowa) 1,5 mm – części budynku mieszkalnego położonego w Chrzanowie przy ulicy Sienkiewicza 8 – ściana balkonowa (wraz z remontem 44 balkonów).

Szczegółowe zakresy robót dla budynku określają załączone do specyfikacji przedmiary robót – załączniki :
- dla zakresu IA załącznik „IA”,
- dla zakresu IB załącznik „IIA” i „IIB”,
- dla zakresu IC załącznik „IIIA” i „IIIB”,
- dla zakresu ID załącznik „IVA” i „IVB”,
- dla zakresu II załącznik „V”.

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, obejmujących całość robót na jednym budynku.

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie całości lub części robót podwykonawcom.

Oczekiwany termin realizacji:
- dla zakresu I do 15.12.2022 r.
- dla zakresu II do 31.10.2022 r.

Okres realizacji robót na budynku Trzebińska 1 i 9 nie może przekraczać45 dni, dla budynku Niepodległości 15 po 60 dni, a dla budynku Witosa 1 po 120 dni. Natomiast dla budynku Sienkiewicza 100 dni od przekazania frontu robót.

Składając ofertę, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego na czas równy okresowi związania z ofertą w wysokości dla zakresów:
- budynek Niepodległości 15 – 1 800 zł (słownie : jeden tysiąc osiemset złotych),
- budynek Trzebińska 1 – 1 500 zł (słownie : jeden tysiąc pięćset złotych),
- budynek Trzebińska 9 – 1 500 zł (słownie : jeden tysiąc pięćset złotych),
- budynek Witosa 1 – 7 200 zł (słownie : siedem tysięcy dwieście złotych),
- budynek Sienkiewicza 8 – 9 300,00 zł (słownie : dziewięć tysięcy trzysta złotych).

Wadium przetargowe winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto: PKO BP S.A. o/Chrzanów nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 z dopiskiem: „Wadium przetargowe” najpóźniej do dnia 12.07.2022 roku do godz. 1500. Wadium uważane jest za skutecznie wniesione, jeżeli w dniu wyznaczonym na wniesienie wadium wpłata znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, sekretariat – pokój nr 120, w terminie do dnia 13.07.2022 r. do godz. 1030.

Termin otwarcia ofert: 13.07.2022 r. godz. 1100.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczeniami z tym związanymi nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141, 142, 143; telefon 62 339 79, wewnętrzny 41, 42, 43.

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę przyłączy kanalizacyjnych oraz remont chodników i podestów

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie, z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego ” wybór wykonawcy remontu i przebudowy przyłączy kanalizacyjnych oraz remontu chodników i podestów przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi położonymi w Chrzanowie oraz Trzebini na osiedlu Widokowym: 
I. Remont i przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie:
A. Ulica Sienkiewicza 15 – klatka II – sanitarny – 1 sztuka,
B. Ulica Zielona 22A – klatka II,III – sanitarne – 2 sztuki,
C. Ulica Orkana 21B – klatka III – sanitarny i deszczowy – 2 sztuki,
D. Ulica Trzebińska 1 – klatka I – sanitarny – 1 sztuka, oraz w Trzebini na osiedlu Widokowym:
E. Budynek nr 4 klatka II (prawa strona) – sanitarny – 1 sztuka,
F. Budynek nr 6 klatka II/III – deszczowy – 1 sztuka.
II. Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej (5 sztuk) i deszczowej (3 sztuki), wraz z remontem (przełożeniem) chodnika z betonowej kostki brukowej przed budynkiem przy ulicy Mieszka I 15A w Chrzanowie.
III. Remont podestów wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Broniewskiego 14 w Chrzanowie – 4 sztuki.

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę przyłączy kanalizacyjnych oraz remont chodników i...

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych:

-   w  Chrzanowie przy ulicy Szafera 8,
-   w Trzebini na osiedlu Widokowym – budynek nr 13 klatka I, prawa strona ( 2 piony). 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf3812 kB
Pobierz plik (Zalacznik Sz 8.pdf)Zalacznik Sz 8.pdf350 kB
Pobierz plik (Zalacznik W 13.pdf)Zalacznik W 13.pdf247 kB

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przetarg nieograniczony na remont instalacji wod-kan

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie przy ulicy:

4.1.  Orkana 21 E – klatki II÷V,
4.2.  Orkana 21 F, 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf2642 kB
Pobierz plik (Zalacznik 4.1.pdf)Zalacznik 4.1.pdf327 kB
Pobierz plik (Zalacznik 4.2.pdf)Zalacznik 4.2.pdf389 kB

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na remont instalacji wod-kan