e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 29 Styczeń 2023    |    Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

styczeń 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Galeria nowości

EFRR_kolor-300dpi.jpg

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy robót budowlanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie przy ulicy:

I.Wykonanie kompleksowego remontu balkonów z wymianą balustrad w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie przy ulicy:

A) Zielona 22 A – 30 szt.

B) Kadłubek 22 – 20 szt.

C) Kadłubek 24 A – 20 szt.

II.Wykonanie docieplenia metodą lekką-mokrą – w systemie Greinplast S lub w systemie równoważnym, styropian gr. 5, 8, 10, 12, 15 cm, wyprawa silikatowa (silikonowa) 1,5 mm – części budynku mieszkalnego położonego w Chrzanowie przy ulicy Sienkiewicza 8 – ściana balkonowa (wraz z remontem 44 balkonów).

III.Wykonanie remontu płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Chrzanowie przy ulicy Jordana 8 ( 10 mieszkań ).

Szczegółowe zakresy robót dla poszczególnych budynków określają załączone do specyfikacji przedmiary robót – odpowiednio załączniki :

dla zakresu I – załącznik „IA”, „IB”, „IC”,

dla zakresu II – załącznik „II”,

dla zakresu III – załącznik „III”

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, obejmujących całość robót na jednej nieruchomości (zakresy IB i IC łącznie).

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedmiarami robót dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie.

Termin rozpoczęcia :

Przy sprzyjających warunkach pogodowych, po podpisaniu umowy i spełnieniu wymogu ustanowienia kierownika budowy.

Oczekiwany termin zakończenia robót do 30.09.2023 r.

Niezależnie od końcowego terminu zakończenia robót okres realizacji robót na jednym budynku nie może przekraczać:

zakres IA – 75 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,

zakres IB – 60 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,

zakres IC – 60 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,

zakres II – 120 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,

zakres III – 30 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót.

Składając ofertę, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego na czas równy okresowi związania z ofertą w wysokości:

A) dla całego zamówienia : 21 000 (słownie : dwadzieścia jeden tysięcy złotych),

B) dla oferty częściowej - dla zakresów zapisanych w pkt. 4:

zakres IA – 4 200 zł (słownie : cztery tysiące dwieście złotych),

zakres IB i IC – 5 600 zł (słownie : pięć tysięcy sześćset złotych),

zakres II – 11 000 zł (słownie : jedenaście tysięcy złotych),

zakres III – 1 000 zł (słownie : jeden tysiąc złotych).

Wadium przetargowe winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto: PKO BP S.A. o/Chrzanów nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 z dopiskiem: „Wadium przetargowe” najpóźniej do dnia 09.01.2023 roku do godz. 1500. Wadium uważane jest za skutecznie wniesione, jeżeli w dniu wyznaczonym na wniesienie wadium wpłata znajdzie się na koncie Zamawiającego. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, sekretariat – pokój nr 120, w terminie do dnia 10.01.2023 r. do godz. 1030.

Termin otwarcia ofert: 10.01.2023 r. godz. 1100.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczeniami z tym związanymi nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141, 142, 143; telefon 62 339 79, wewnętrzny 41, 42, 43.

Przetarg nieograniczony - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Chrzanowie przy ulicy:

I. Niepodległości 1 – kl. I – wymiana 3 pionów,

II. Pogorska 10 D – kl. II str. lewa – wymiana 1 pionu mieszkania nr 9, 11, 13, 15,

III. Oczkowskiego 4 kl. III, IV, V, VI – wymiana 8 pionów.

Zakres robót obejmuje wymianę instalacji wody zimnej, centralnej ciepłej wody i instalacji kanalizacyjnej – wraz z niezbędnymi robotami ogólnobudowlanymi.

Szczegółowe zakresy robót dla budynku określają załączone do specyfikacji przedmiary robót – załączniki:

dla zakresu I – załącznik „I”,

dla zakresu II – załącznik „II”,

dla zakresu III – załącznik „III”,

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedmiarami robót dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, obejmujących całość robót na jednym budynku dla zakresów „I”, „II” oraz „III”.

Terminy realizacji robót:

Oczekiwany termin zakończenia robót – do 31.05.2023r.

Niezależnie od końcowego terminu zakończenia robót okres realizacji robót na jednym budynku nie może przekraczać:

zakres na bud. Niepodległości 1 – 50 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,

zakres na bud. Pogorska 10D – 14 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót,

zakres na bud. Oczkowskiego 4 – 90 dni kalendarzowych od przekazania frontu robót.

Składając ofertę, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego na czas równy okresowi związania z ofertą w wysokości:

Dla całego zamówienia – 8 000,00zł ( słownie: osiem tysięcy złotych),

Dla oferty częściowej dla zakresów zapisanych w pkt 4:

budynek Niepodległości 1 – 2 500,00 zł (słownie : dwa tysiące pięćset złotych),

budynek Pogorska 10D – 500,00 zł (słownie : pięćset złotych),

budynek Oczkowskiego 4 – 5 000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych).

Wadium przetargowe winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto: PKO BP S.A. o/Chrzanów nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 z dopiskiem: „Wadium przetargowe” najpóźniej do dnia 09.01.2023 roku do godz. 1500. Wadium uważane jest za skutecznie wniesione, jeżeli w dniu wyznaczonym na wniesienie wadium wpłata znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, sekretariat – pokój nr 120, w terminie do dnia 10.01.2023 r. do godz. 1030.

Termin otwarcia ofert: 10.01.2023 r. godz. 1130.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczeniami z tym związanymi nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141, 142, 143; telefon 62 339 79, wewnętrzny 41, 42, 43.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SWZ remont inst. wod-kan.pdf)SWZ remont inst. wod-kan.pdf275 kB
Pobierz plik (Załącznik I.pdf)Załącznik I.pdf379 kB
Pobierz plik (Załącznik II.pdf)Załącznik II.pdf236 kB
Pobierz plik (Załącznik III.pdf)Załącznik III.pdf243 kB

Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej:

I. Wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach w Chrzanowie przy ulicy:

a) Sienkiewicza 8 kl. I piętro 3/4; 9 kl. I piętro 5/6 ; 10 kl. I parter /1 piętro, piętro5/6; 15 kl. I parter/ 1 piętro – 5 szt., o wymiarach 1180x855 mm, jednodzielne, okno uchylne typ O6,

b) Jordana 8 kl. I piętro 4/5; kl. II piętro 5/6 – 2 szt., o wymiarach 1800x115 mm, okno dwudzielne, rozwieralno-uchylne,

c) Brzezina 12, Jabłoniowa 2 – 40 szt., o wymiarach 1780x1155 mm, okno trójdzielne (jedno skrzydło rozwieralno-uchylne + dwa skrzydła rozwieralne),

d) Trzebińska 27 kl. II piętro 1, kl. III piętro 2 – 2 szt., o wymiarach 2060x855 mm, okno dwudzielne, uchylne podział jak okna O5+O6,

e) oraz w Trzebini na os. Widokowe 1 kl. III piętro 4 – 1 szt., o wymiarach 1480x855 mm, okno O7, jednodzielno-uchylne.

II. Wymiana okien w suszarniach w budynkach w Chrzanowie przy ulicy Brzezina 10,12, Jabłoniowa 2 – 6 szt. o wymiarach 1780x1455 mm, dwudzielne, (małe skrzydło rozwieralno-uchylne + duże skrzydło rozwieralne), nawiewnik typu Ventair w 3 oknach.

III. Wymiana okna w lokalu handlowo-usługowym w budynku w Chrzanowie przy ulicy Pęckowskiego 3 ( 1szt. o wymiarach 1180x1455 mm, okno dwudzielne, rozwieralno-uchylne i rozwieralne , nawiewnik typu Ventair).

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie całości lub części robót podwykonawcom.

Oczekiwany termin realizacji: do 30.06.2023r.

Składając ofertę, oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego na czas równy okresowi związania z ofertą w wysokości 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych).

Wadium przetargowe winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto: PKO BP S.A. o/Chrzanów nr 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 z dopiskiem: „Wadium przetargowe” najpóźniej do dnia 15.12.2022 roku do godz. 1500. Wadium uważane jest za skutecznie wniesione, jeżeli w dniu wyznaczonym na wniesienie wadium wpłata znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, sekretariat – pokój nr 120, w terminie do dnia 16.12.2022 r. do godz. 1030.

Termin otwarcia ofert: 16.12.2022 r. godz. 1130.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczeniami z tym związanymi nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141, 142, 143; telefon 62 339 79, wewnętrzny 41, 42, 43.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SWZ wymiana stolarki okiennej.pdf)SWZ wymiana stolarki okiennej.pdf7168 kB

Przetarg nieograniczony - wymiana oświetlenia klatek schodowych

OGŁOSZENIE

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy wymiany istniejącego oświetlenia, wykonania nowego pionu dla instalacji zasilającej dodatkowe lampy na półpiętrach klatek schodowych w budynkach położonych przy ulicy:

  1. Trzebińska 21 w Chrzanowie – 1 klatka, budynek 4 kondygnacyjny,
  2. Trzebińska 11 w Chrzanowie – 2 klatki, budynek 9 kondygnacyjny,
  3. 11 Listopada 22 w Libiążu - 11 klatek , budynek 5 kondygnacyjny

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedmiarami robót dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, obejmujących całość robót na jednym budynku

Termin wykonania zamówienia: do 28.02.2023 rok.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest do złożenia oferty pisemnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, sekretariat – pokój nr 120 w terminie do dnia 10.01. 2023 r. do godz. 1030.

Termin otwarcia ofert :10.01.2023 r. godz. 1200.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 140; telefon 62 339 79, wewnętrzny 40; e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SWZ zmiana oświetlenia klatek.pdf)SWZ zmiana oświetlenia klatek.pdf177 kB
Pobierz plik (Załącznik B.pdf)Załącznik B.pdf2463 kB
Pobierz plik (Załącznik A.pdf)Załącznik A.pdf3073 kB
Pobierz plik (Załącznik C.pdf)Załącznik C.pdf3216 kB

Przetarg nieograniczony - wymiana ślusarki stalowej

O G Ł O S Z E N I E

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie „przetargu nieograniczonego” wybór wykonawcy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż ślusarki stalowej

I. Drzwi zewnętrzne wejściowe do klatek schodowych – 9szt. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ulicyJordana 2, 4, 6, 8 w Chrzanowie.

II. Drzwi wejściowych do lokalu usługowego położonego w Chrzanowie przy ulicy Niepodległości 6 kl. II wraz z wymianą okna.

III. Drzwi wejściowych do lokalu usługowego położonego w Libiążu przy ulicy Wojska Polskiego 2.

zgodnie z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów.

Przed przystąpieniem do wymiany należy uzgodnić szczegóły z Zamawiającym i dokonać pomiarów z natury.

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Można ją również otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni nieodpłatnie.

Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Oczekiwany termin wykonania – od podpisania umowy do 30.06.2023 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, sekretariat – pokój nr 120, w terminie do dnia 16.12.2022 r. do godz. 1030.

Termin otwarcia ofert: 16.12.2022 r. godz. 1200.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141, 142, 143 ; telefon (32) 62 339 79, wewnętrzny 41, 42, 43.

 

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SWZ wymiana drzwi stalowych.pdf)SWZ wymiana drzwi stalowych.pdf9269 kB