e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 31 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Aniela, Petronela, Kamila

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

maj 2024
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Galeria nowości

RODO Informacja

RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych w PSM Chrzanów

 W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1), dalej zwanym RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r. Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie ustala następujące zasady ochrony danych osobowych.

 Administratorem danych osobowych jest Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedziba w Chrzanów 32-500 ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000111417, NIP 6280000799, REGON 000486014.

 A) Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 W PSM Chrzanów dane osobowe przetwarza w następujących kategoriach:

1. Dane osobowe członków Spółdzielni

 • w celu realizacji statutowej działalności Spółdzielni. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Dane osobowe mieszkańców

 • w celu obsługi nieruchomości. Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dn. 24.06.1994r. o własności lokali oraz Ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. Dane osobowe najemców, dzierżawców, zleceniobiorców

 • w celu realizacji zawartych umów. Dane przetwarzane są na podstawie RODO (art. 6 ust. 1 lit. b).

4. Dane osobowe dłużników

 • w celu windykacji należności. Dane przetwarzane są na podstawie Ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych.

5. Dane osób biorących udział w procesie przetargowym

 • w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego np. sprzedaży mieszkania lub złożenia zamówienia na wykonanie określonych robót remontowo – budowlanych. Informacje dotyczą podmiotów/osób, biorących udział w przeprowadzanym procesie przetargowym. Dane przetwarzane są na podstawie RODO ( art. 6 ust. 1 lit. b).

6. Dane uczestników zajęć w ramach działalności społeczno – oświatowej i kulturalnej

 • w celu prowadzenia przez spółdzielnie statutowej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej tj. prowadzenie zajęć edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacji wycieczek, imprez i wyjść okolicznościowych. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestników, a w przypadku osób niepełnoletnich i z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych – ich prawnego opiekuna.

7. Dane dotyczące usterek i awarii

 • w celu wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców. Dane przetwarzane są na podstawie RODO ( art. 6 ust. 1 lit. b).

8. Monitoring wizyjny

 • w celu ochrony osób i mienia (RODO, art. 6 ust. 1 lit. f). dane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres nieprzekraczający 31 dni chyba, że stanowią one dowód w postępowaniu – w takim przypadku okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania z monitoringu są udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom (policja, prokuratura) oraz na podstawie pisemnego oświadczenie osobom pokrzywdzonym.

9. Rozmowy telefoniczne

 • w celu bezpieczeństwa oraz podniesienia jakości obsługi klienta w PSM została wprowadzona rejestracja połączeń przychodzących. Dane z zarejestrowanych połączeń przetwarza się na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. f, przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy chyba, że stanowią one dowód w postępowaniu – w takim przypadku okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania z monitoringu są udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom (policja, prokuratura).

10. Korespondencja

 • w celu realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją. Dane przetwarzane są na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. c.

11. Dane ogłoszeniodawców

 • w celu emisji ogłoszeń za pośrednictwem biuletynu PSM, strony internetowej psm-ch.pl – dane te przetwarzane są na podstawie zawartych umów. Dane przetwarzane są na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. b.

12. Informacje o pracownikach oraz kandydatach do pracy

 • w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dane przetwarzane są na podstawie Kodeksu Pracy (Ustawa z 26.06.1974r. z póź. zm. ). Dane dotyczące kandydatów do pracy przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody.

Dane przetwarzane są przez Spółdzielnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub okresu obowiązywania umowy.

 Ponadto dane osobowe przechowuje się ze względu na:

 • obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych – przez czas ich trwania;
 • bezpieczeństwo prawne – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

B) Kategorie odbiorców danych osobowych

 Przetwarzane przez Spółdzielnię dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Obecnie dane osobowe przetwarzane w zasobach PSM nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazywania, informacja na ten temat zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej PSM.

 Mając na uwadze prywatność osób, których dane osobowe są przetwarzane wszystkie informacje stanowiące dane osobowe są minimalizowane w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe przetwarzanie.

 C) Prawa osób w zakresie danych osobowych

 Na każdym etapie przetwarzania przez Spółdzielnię danych istnieje prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez PSM danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawiania swoich danych, w tym – jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania – do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
 • nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych (w tym wycofania zgody),
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeżeli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, chyba, że przeniesienie danych nie jest możliwe z uwagi na ograniczenia technologiczne.
 • ograniczenia przetwarzania, wówczas dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Administratora danych jedynie w niektórych celach.