e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 15 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Maria, Napoleon, Stefan

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2022
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Galeria nowości

Strona zabezpieczona:

SiteLock
EFRR_kolor-300dpi.jpg

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Wynajem garażu

OGŁOSZENIE

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza ograniczony przetarg w formie licytacji ustnej na wynajem garażu wbudowanego w budynku byłej pompowni zlokalizowanej obok budynku nr 12 przy ulicy Brzezina w Chrzanowie. tj.

  1. Garaż nr 01 o powierzchni użytkowej 17,46m2,

Osoba ubiegająca się o wynajem garażu winna być:

  1. 1.      Członkiem Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub odrębna własność lokalu mieszkalnego położonego na os. Młodości w Chrzanowie w budynkach przy ul. Brzezina 10, Brzezina 12, Jabłoniowa 2.
  2. 2.      Właścicielem samochodu (należy przedłożyć dowód rejestracyjny samochodu w dniu przetargu).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 pokój nr 147 w dniu 31.05.2021 r. o godzinie. 11 00

 Przedmiotem przetargu będzie stawka czynszu za wynajem garażu – (stawka wywoławcza dla garażu: 9,70 zł/m2 netto m-c, minimalne postąpienie 0,30zł).

Zaznaczamy, iż wylicytowana stawka będzie podlegać waloryzacji raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni rok.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 450,00zł płatne (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP O/Chrzanów nr: 98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie do dnia 28.05.2021 r. do godz. 1300 z adnotacją: „Przetarg garaż ul. Brzezina”.  Dniem dokonania wpłaty wadium jest data wpływu wpłaconej kwoty na konto Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie,

Wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

  1. zakończenie postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,
  2. wycofania chęci z uczestnictwa w przetargu jeżeli to nastąpi przed licytacją,
  3. odwołania przetargu.

Wadia dla pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone na konta wskazane przez nich w terminie do trzech dni roboczych od dnia przetargu.

Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu garażu w terminie 7dni od daty ogłoszenia wyników przetargu – pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z treścią umowy najmu oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 124, 125 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni (od 700do 1500).

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 32 623 6612 wew. 34, 35.