e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 2 Sierpień 2021    |    Imieniny obchodzą: Karina, Gustaw, Stefan

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Galeria nowości

Strona zabezpieczona:

SiteLock

Od 1 lipca 2013 roku nowe zasady odbioru śmieci

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów wynikające z wypełniania przez Polskę unijnych dyrektyw związanych z ochroną środowiska, a szczególnie ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W dniu 5 marca bieżącego roku Zgromadzenie Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” podjęło 6 uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w sprawie:

 

-        regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich związku,

-        metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty,

-        terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-        wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

-        szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-        podziału obszaru związku na sektory.

Treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej Związku Międzygminnego: http://www.mzgk.chrzanow.pl/index.php?id=212. Ponadto zostały one umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni: www.psm-ch.pl.

Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Zgodnie z nowymi zasadami Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” stanie się właścicielem odpadów komunalnych wytwarzanych na jego terenie i będzie musiał zapewnić ich odbiór i zagospodarowanie. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Związek. W konkurencyjnym przetargu zostanie wyłoniona firma, która będzie odbierać odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę, w ramach której wybrany przedsiębiorca odbierze z nieruchomości i zagospodaruje każdą ilość odpadów, bez względu na częstotliwość ich odbioru. Dodatkowo dla budynków wielorodzinnych raz w miesiącu organizowane będą zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon.

Ponadto na terenie gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, funkcjonować będą Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie każdy będzie mógł sam dostarczyć selektywnie zebrane odpady oraz zużytą odzież i tekstylia, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony. Odpady będzie można zostawić w PSZOK bez dodatkowych opłat.

Dla nieruchomości wielorodzinnych obowiązywać będzie następujący system gromadzenia odpadów do pojemników w kolorze:

-        czarnym: zmieszane odpady komunalne, tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie,

-        niebieskim: papier i opakowania z papieru (makulatura, tektura, itp.),

-        zielonym: szkło i opakowania ze szkła (łącznie białe i kolorowe),

-        żółtym: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i ich opakowania, opakowania wielomateriałowe.

Pojemniki w odpowiedniej ilości zapewnić ma zarządca nieruchomości.

Częstotliwość odbierania tych odpadów będzie ustalona w harmonogramie, który dostarczy przedsiębiorca odbierający odpady, jednak nie rzadziej niż:

-        raz w tygodniu – odpady zmieszane,

-        raz na dwa tygodnie, w okresie wiosna-jesień – odpady zielone, jeżeli są wytwarzane na terenie nieruchomości,

-        raz na dwa tygodnie – odpady selektywnie zbierane w pojemnikach niebieskim, zielonym, żółtym.

Zarządca nieruchomości, w naszym przypadku Zarząd Spółdzielni w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku będzie musiał przekazać do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” deklarację, w której określi wysokość stawki według której naliczana będzie opłata czyli zadeklaruje czy dana nieruchomość będzie segregować odpady czy też nie.. Użytkownicy mieszkań (osoby którym przysługuje tytuł prawny do mieszkania) zobowiązani są do złożenia zarządcy nieruchomości informacji na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularze informacji zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych oddawczych. Dodatkowo na stronie internetowej Spółdzielni umieszczony został formularz informacji w wersji elektronicznej do pobrania oraz wzór wypełnienia informacji. Informacja na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to prosty formularz zawierający potrzebne dane do określenia wysokości opłaty, w tym liczbę osób zameldowanych oraz faktycznie zamieszkujących dany lokal mieszkalny.  W przypadku różnicy pomiędzy liczbą osób zamieszkałych i zameldowanych należy podać powód, dlaczego nie zamieszkują one pod podanym adresem.

Prosimy o przekazanie wypełnionych formularzy informacji do Administracji osiedli lub do siedziby Spółdzielni do dnia 19 kwietnia 2013 roku.

W przypadku nie dostarczenia formularza Informacji w wyżej wymienionym terminie, do naliczeń z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi brane będą dotychczasowe dane o ilości osób zameldowanych w poszczególnych mieszkaniach. Jeżeli dane dotychczasowe okażą się niezgodne ze stanem faktycznym konsekwencje z tego tytułu poniesie osoba dysponująca prawem do mieszkania

O jakichkolwiek zmianach w zakresie ilości osób, osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego zobowiązana jest poinformować Spółdzielnię poprzez złożenie nowej „informacji na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

OPŁATY związane z wywozem odpadów komunalnych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (na podstawie wypełnionej „Informacja na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”) oraz stawki opłaty ustalonej przez Zgromadzenie Związku.

Na terenie naszego Związku ustalono stawki opłat w wysokości:

-      8,70 zł/osobę miesięcznie – w przypadku segregacji odpadów komunalnych,

-      15,00 zł/osobę miesięcznie - w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych

Nasza Spółdzielnia kierując się dobrze pojętym interesem mieszkańców oraz troską o środowisko naturalne, zamierza zadeklarować selektywną zbiórkę odpadów tj. niższą stawkę 8,70 zł/osobę miesięcznie.

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” ustalił, iż na terenie nieruchomości wielolokalowej prowadzona jest segregacja odpadów, gdy w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą występować odpady zmieszane.

W przypadku stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady niewywiązywania się ze zobowiązania do segregacji odpadów lub stwierdzenia niewłaściwego segregowania odpadów Zarząd Związku wyda decyzję administracyjną określającą zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a odpady zostaną odebrane z terenu nieruchomości jako zmieszane. Konsekwencją tego będzie obciążenie użytkowników mieszkań korzystających z tych pojemników opłatą wyższą, to jest 15,00 zł/osobę miesięcznie.

Kierując się warunkami finansowymi, po zadeklarowaniu segregacji odpadów komunalnych, należy dołożyć należytej staranności w stosowaniu zasad segregacji, a zwłaszcza spełnienia ustalonego przez związek warunku selektywnego zbierania odpadów.

W odrębnym artykule przedstawiamy Państwu informacje jak prawidłowo segregować odpady.

Zarząd PSM w Chrzanowie