e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 13 Grudzień 2019    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Galeria nowości

Strona zabezpieczona:

SiteLock

Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie PSM w Chrzanowie w 2014 r.

Przez pięć dni od 26 do 30 maja 2014 roku obradowało Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie.

W statutowym terminie wszyscy członkowie Spółdzielni zostali indywidualnie powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu podano również informację o możliwości zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożonymi do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie, pokój nr 138 oraz w administracjach osiedli (sprawozdania i projekty uchwał dostarczono za pośrednictwem Biuletynu do każdego mieszkania, ponadto zostały one opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni).

Zarząd Spółdzielni w dniu 12 maja bieżącego roku uzupełnił porządek obrad o punkt będący realizacją żądań, wniesionych przez członków Spółdzielni na podstawie § 321 ust. 2 Statutu (żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez grupę co najmniej 10 członków Spółdzielni).

Zawiadomienia o uzupełnionym porządku obrad zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych poszczególnych budynków oraz dostarczone mieszkańcom za pośrednictwem Biuletynu (nr 5/2014) wraz z projektem uchwały przygotowanym w wyniku uwzględnienia żądania członków Spółdzielni.

Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwierał Prezes Zarządu, witając przybyłych członków Spółdzielni, mieszkańców osiedli, członków Rady Nadzorczej, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie i pracowników Spółdzielni. Poinformował, że wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwał objętych porządkiem obrad znane będą po podsumowaniu głosów ze wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia przez Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w terminie do 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia i że obrady każdej części są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Na poszczególnych częściach wybrano Prezydium w składzie:

I Część

 • Przewodniczący – Roman Tomaszewski
 • Sekretarz - Małgorzata Janic
 • Asesor - Renata Hejmo
 • Asesor - Jan Lasek

II Część

 • Przewodniczący - Zygmunt Rembiecha
 • Sekretarz - Irena Kozioł
 • Asesor - Ryszard Siemek
 • Asesor - Leszek Wawrzonek

III Część

 • Przewodniczący – Mariusz Ryńca
 • Sekretarz - Bogusław Stolarz
 • Asesor - Sylwester Likus
 • Asesor - Aleksander Krzyżanowski

IV Część

 • Przewodniczący - Teresa Jarczyk
 • Sekretarz - Aleksander Kuliński
 • Asesor - Tadeusz Martyka
 • Asesor – Zenona Majdańska

V Część

 • Przewodniczący - Ryszard Kopeć
 • Sekretarz - Włodzimierz Spitzer
 • Asesor - Maria Szpyra
 • Asesor - Anna Przybył

W kolejnym punkcie obrad wybrano Komisje: Skrutacyjno-Mandatowe i Wniosków. Zadaniem Komisji Skrutacyjno-Mandatowych było sprawdzenie kompletności list obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, dokonywanie obliczeń wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą tajnego lub jawnego głosowania.

Na podstawie protokołów Komisji ustalono, że frekwencja na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia wynosiła:

Walne Zgromadzenie

Liczba członków uprawnionych do udziału

Obecni członkowie

Frekwencja [%]

Pozostali obecni

I Część

1456

120, w tym: 35 pełnomocników

8,24

11

II Część

1826

169, w tym: 72 pełnomocników

9,26

12

III Część

2154

128, w tym: 30 pełnomocników

5,94

13

IV Część

609

40, w tym: 4 pełnomocników

6,5

14

V Część

1160

60, w tym: 7 pełnomocników

5,17

11

Ogółem

7205

517, w tym: 148 pełnomocników

7,18

61

Z uwagi na obecność na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, uczestnicy zgłaszali wnioski do przedstawicieli Policji dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem na osiedlach.

Następnie Walne Zgromadzenie przyjęło protokół z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 20, 21, 22, 23, 24 maja 2013 r. oraz zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 20, 21, 22, 23, 24 maja 2013 r.

W kolejnym punkcie obrad przeprowadzono tajne wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Na wszystkich częściach WZ zgromadzeni zostali zapoznani z odwołaniem jednego członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej w stosunku do którego stwierdzono wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu. Członek został zaproszony na wszystkie części WZ, jednak nie uczestniczył w żadnej. W wyniku głosowania jawnego uchylono uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu.

Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia przedstawiono dokumenty oceniające działalność Spółdzielni za 2013 rok. W ramach tych spraw omawiano sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2013 rok wraz z zamierzeniami na okres najbliższy, wyniki badania sprawozdania finansowego, podział nadwyżki bilansowej.

Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej było głosowane bez czytania. Następnie zgromadzeni zostali zapoznani z informacją o realizacji wniosków z lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie obejmującej okres działalności Spółdzielni od 1.01.2010 r. do 31.12.2012 r,, po czym odbyły się głosowania.

W sprawie absolutorium dla członków Zarządu odbyły się głosowania jawne na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podjęło również uchwały:

 • w sprawie zbycia własności nieruchomości położonych w Chrzanowie przy ul. Kolonia Rospontowa 13 (trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 313 m2,
 • w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Libiążu o powierzchni 2216 m2.

Szczegółowo na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia było przedstawiane żądanie członków o uzupełnienie porządku obrad i projekt uchwały przygotowanej w sprawie zmiany statutu Spółdzielni, to jest:

 1. Wprowadzenie kadencyjności prezesa Zarządu do dwóch 3-letnich okresów pełnienia funkcji z możliwością kandydowania po okresie karencji wynoszącej 3 lata (podobnie jak w przypadku członków Rady Nadzorczej).
 2. Zniesienie jakiejkolwiek formy odpłatności za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
 3. Wprowadzenie zapisu o nie kandydowaniu do organów Spółdzielni, w tym również do Rady Nadzorczej, osób spokrewnionych z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, pozostających w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, a także osób podobnie spokrewnionych ze wszystkimi pracownikami Spółdzielni.

Projekt uchwały nie uzyskał akceptacji.

W trakcie przedstawiania zagadnień objętych porządkiem obrad uczestnicy zabierali głos w dyskusji. W dyskusji w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyli:Wiesław Bytomski, Jan Ciupek, Ryszard Doleżałek, Barbara Dudek, Jerzy Dmytrak, Piotr Drozd, Renata Hejmo, Teresa Jarczyk, Bożena Jopek, Henryka Kotlarek, Marian Kosałka, Mirosław Kośmider, Aleksander Kuliński, Aleksander Krzyżanowski , Krzysztof Latko, Sylwester Likus, Jan Łysak, Zenona Majdańska, Marian Marchewczyk, Tadeusz Martyka , Walenty Mosiołek, Edward Niemczyk, Zygmunt Rembiecha, Władysław Rudy, Mariusz Ryńca, Anna Serafin, Bogdan Sosnowski, Włodzimierz Spitzer, Marek Stokowiec, Wojciech Szopa,, Franciszek Szyjka, Jan Sułkowski, Janina Trzaska.

Odpowiedzi udzielali członkowie Zarządu i Radca Prawny. We wszystkich częściach WZ uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej, którzy również wypowiadali się w sprawach poruszanych przez członków Spółdzielni.

Komisje Wniosków w swoich protokołach odnotowały głosy w dyskusji kwalifikując je odpowiednio, jako wnioski nadające się do realizacji oraz nie nadające się do realizacji. Będą one wykorzystane przez właściwe organy Spółdzielni w bieżącej pracy.

W dniu 4.06.2014 r. odbyło się posiedzenie Kolegium, w składzie przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Kolegium biorąc pod uwagę wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał objętymi porządkiem Walnego Zgromadzenia potwierdziło, że zostały podjęte następujące uchwały:

 • przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 20, 21, 22, 23, 24 maj 2013 r., która otrzymała głosów za - 447, głosów przeciw - 0, przy 447 oddanych głosach, której nadano nr 1,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 20, 21, 22, 23, 24 maj 2013 r., która otrzymała głosów za - 461, głosów przeciw - 0, przy 461 oddanych głosach, której nadano nr 2,
 • rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej wniesionego przez p. Dorotę i Stefana Piechota, która otrzymała głosów za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej - 234, głosów przeciw - 0, przy 234 oddanych głosach, której nadano nr 3,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2013 rok, która otrzymała głosów za - 201, głosów przeciw - 0, przy 201oddanych głosach, której nadano nr 4,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2013 rok, która otrzymała głosów za - 197, głosów przeciw - 0, przy 197 oddanych głosach, której nadano nr 5,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, która otrzymała głosów za - 183, głosów przeciw - 5, przy 188 oddanych głosach, której nadano nr 6,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok, która otrzymała głosów za - 189, głosów przeciw - 0, przy 189 oddanych głosach, której nadano nr 7,
 • przyjęcia informacji o realizacji wniosków z lustracji Spółdzielni za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2012 r. która otrzymała głosów za - 175, głosów przeciw - 0, przy 175 oddanych głosach, której nadano nr  8,
 • udzielenia absolutorium Aleksandrowi Biegaczowi - Prezesowi Zarządu, która otrzymała głosów za – 177, głosów przeciw - 1, przy 178 oddanych głosach, której nadano nr 9,
 • udzielenia absolutorium Aleksandrowi Pyzio - Zastępcy Prezesa Zarządu, która otrzymała głosów za - 179, głosów przeciw - 0, przy 179 oddanych głosach, której nadano nr 10,
 • udzielenia absolutorium Urszuli Wiąk - Członkowi Zarządu, która otrzymała głosów za - 183, głosów przeciw - 0, przy 183 oddanych głosach, której nadano nr 11,
 • zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Chrzanowie przy ul. Kolonia Rospontowa 13 (trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 313 m2), która otrzymała głosów za - 148, głosów przeciw – 18, przy 166 oddanych głosach, której nadano nr 12,
 • rozwiązania umowy użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Libiążu o powierzchni 2216 m2, która otrzymała głosów za - 170, głosów przeciw – 0, przy 170 oddanych głosach, której nadano nr 13.

Kolegium stwierdziło, że nie uzyskał wymaganej większości głosów i nie został przyjęty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Spółdzielni, który otrzymał głosów za - 12, głosów przeciw – 149, przy 161 oddanych głosach.

Na podstawie przeprowadzonego głosowania i protokołów Komisji Skrutacyjno-Mandatowych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Kolegium stwierdziło, że w wyborach do Rady Nadzorczej udział wzięło 507 członków, oddając 466 głosów ważnych, głosów nieważnych 41, z tego:

 • w I części 115 członków, oddając 105 głosów ważnych, głosów nieważnych 10,
 • w II części 166 członków, oddając 146 głosów ważnych, głosów nieważnych 20,
 • w III części 126 członków, oddając 122 głosów ważnych, głosów nieważnych 4,
 • w IV części 40 członków, oddając 39 głosów ważnych, głosów nieważnych 1,
 • w V części 60 członków, oddając 54 głosów ważnych, głosów nieważnych 6.

 Kandydaci na członków Rady Nadzorczej uzyskali następującą ilość głosów podczas zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

Lp

Nazwisko i imię, adres

Ilość uzyskanych głosów

I część WZ

II część WZ

III część WZ

IV część WZ

V część WZ

Razem

I część Walnego Zgromadzenia

1

Bolek Marcin, Chrzanów, ul. Niepodległości 3/34

11

5

14

10

9

49

2

Flak-Woch Małgorzata, Chrzanów, ul. Niepodległości 12/10

8

7

39

9

10

73

3

Hejmo Renata, Chrzanów, ul. Niepodległości 5/2

17

8

31

12

14

82

4

Hudzik Krzysztof, Chrzanów, ul. Trzebińska 25/3

17

25

28

6

13

89

5

Janic Małgorzata, Chrzanów, ul. Niepodległości 10/10

78

76

45

12

37

248

6

Kotelnicka Danuta, Chrzanów, ul. Trzebińska 9/7

69

78

38

15

19

219

7

Lasek Jan, Chrzanów, ul. Niepodległości  6/25

18

8

12

3

11

52

8

Tomaszewski Roman, Chrzanów, ul. Niepodległości 4/12

62

83

55

16

20

236

9

Trzaska Janina, Chrzanów, ul. Niepodległości 1/35

12

21

15

2

11

61

II część Walnego Zgromadzenia

1

Data Tadeusz, Chrzanów, ul. Urbańczyka 1/18

7

14

17

7

10

55

2

Dudek Waldemar, Chrzanów, ul. Szafera 4/16

20

17

38

8

17

100

3

Giza Henryk, Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 8A/1

3

6

20

6

12

47

4

Hosiawa Irena, Chrzanów, ul. Oczkowskiego 2/1

72

74

42

15

24

227

5

Kozioł Irena, Chrzanów, ul. Orkana 21F/44

10

21

10

4

15

60

6

Kwarciak Krystyna, Chrzanów, ul. Witosa 1C/1

19

48

34

9

17

127

7

Rembiecha Zygmunt, Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 4a/8

70

82

40

12

24

228

8

Siemek Ryszard, Chrzanów, ul. Orkana 21B/10

20

23

43

9

22

117

9

Tkaczyk Jan, Chrzanów, ul. Urbańczyka 1/4

10

17

33

4

10

74

10

Tobolski Emil, Chrzanów, ul. Krawczyńskiego 1/59

13

12

20

8

4

57

11

Wilczek Katarzyna, Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 8A/7

67

76

42

17

15

217

12

Znależniak Ewa, Chrzanów, ul. Orkana 21B/20

77

77

43

14

27

238

III część Walnego Zgromadzenia

1

Bednarski Włodzimierz, Chrzanów, ul. Mieszka I 4/12

77

85

32

17

19

230

2

Brzózka Irena, Chrzanów, ul. Mieszka I 13/9

76

82

40

18

18

234

3

Bytomski Wiesław, Chrzanów, ul. Wodzińska 10/37

25

51

53

13

13

155

4

Dziura Albert, Chrzanów, ul. Kadłubek 22A/17

8

10

64

9

13

104

5

Idzik Arkadiusz, Chrzanów, ul. Mieszka I 15A/34

65

79

36

17

30

227

6

Jopek Bożena, Chrzanów, ul. Mieszka I 4/54

18

36

41

7

10

112

7

Jura Jerzy, Chrzanów, ul. Mieszka I 13/73

23

13

34

7

15

92

8

Koger Krystyna, Chrzanów, ul. Jordana 2/58

7

14

24

8

11

64

9

Książek Jan, Chrzanów, ul. Jordana 6/47

16

27

16

2

12

73

10

Likus Sylwester, Chrzanów, ul. Kadłubek 24b/1

64

77

32

16

36

225

11

Modrzejewski Borys, Chrzanów, ul. Sądowa 2/3

9

23

45

6

11

94

12

Neugebauer Teresa, Chrzanów, ul. Kadłubek 30E/9

3

7

22

4

5

41

13

Sadzikowska Aleksandra, Chrzanów, ul. Piastowska 38/7

7

13

20

6

13

59

14

Stolarz Bogusław, Chrzanów, ul. Broniewskiego 14/16

65

96

36

15

29

241

15

Tupek Magdalena, Chrzanów, ul. Wodzińska 10/44

9

8

13

5

7

42

IV część Walnego Zgromadzenia

1

Kuliński Aleksander, Trzebinia, os. ZWM 11/30

24

17

27

11

9

88

2

Majdańska Zenona, Trzebinia, os. ZWM 9/13

19

45

39

19

23

145

3

Martyka Tadeusz, Trzebinia, os. ZWM 2/46

62

70

37

9

20

198

V część Walnego Zgromadzenia

1

Drabik Stefan, Libiąż, ul. Wojska Polskiego 5/18

49

32

44

12

34

171

2

Kopeć Ryszard, Libiąż, ul. 11 Listopada 8/45

84

94

49

20

36

283

3

Spitzer Włodzimierz, Libiąż, ul. 11 Listopada 18/41

27

85

44

19

20

195

Kolegium stwierdziło, że do Rady Nadzorczej uzyskując największą ilość głosów wybrani zostali:

Lp.

Nazwisko, imię, adres

Liczba głosów

I część Walnego Zgromadzenia

1

Janic Małgorzata

248

2

Kotelnicka Danuta

219

3

Tomaszewski Roman

236

II część Walnego Zgromadzenia

1

Hosiawa Irena

227

2

Rembiecha Zygmunt

228

3

Wilczek Katarzyna

217

4

Znależniak Ewa

238

III część Walnego Zgromadzenia

1

Bednarski Włodzimierz

230

2

Brzózka Irena

234

3

Idzik Arkadiusz

227

4

Likus Sylwester

225

5

Stolarz Bogusław

241

IV część Walnego Zgromadzenia

1

Martyka Tadeusz

198

V część Walnego Zgromadzenia

1

Kopeć Ryszard

283

2

Spitzer Włodzimierz

195

Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia oraz uchwały dostępne są dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni w Dziale Pracowniczo-Samorządowym. Zostały one ponadto umieszczone w e-BOK.

Zarząd PSM w Chrzanowie