e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2024
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Galeria nowości

EFRR_kolor-300dpi.jpg

Zawiadomienie Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2023r

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Kolejna zmiana taryfy na ciepło

Zmiana taryf na ciepło

Z dniem 1 października 2012 roku nastąpi zmiana taryfy dla ciepła Dalkia Chrzanów. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4210-23(17)/2012/195/X/MG z dnia 13 września 2012 r. zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Dalkia Chrzanów Spółka z o.o. z siedzibą w Chrzanowie na okres do dnia 31 października 2013 r. (opublikowano ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2012 roku pod pozycją 4509).

W poniższych tabelach prezentujemy: dotychczasowe i nowe ceny i opłaty za ciepło (netto) oraz procentowy wzrost opłat w stosunku do poprzednich.

Ceny i opłaty dotychczasowe

C-2

C-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

7 725,05

7 725,05

5 869,00

7 869,64

7 869,64

12 192,11

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

1 968,21

2 279,28

2 426,40

1 607,83

1 721,07

 

razem stałe

9 693,26

10 004,33

8 295,40

9 477,47

9 590,71

12 192,11

cena ciepła

29,58

29,58

21,06

33,31

33,31

55,73

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

7,26

10,54

11,19

7,43

10,78

 

razem zmienne

36,84

40,12

32,25

40,74

44,09

55,73

Cena nośnika ciepła

19,23

19,23

18,80

21,05

21,05

 

Ceny i opłaty od 1.10.2012 r.

C-2

C-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

8 372,11

8 372,11

5 869,00

8 635,92

8 635,92

12 912,51

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

2 101,07

2 422,84

2 595,99

1 718,26

1 946,12

 

razem stałe

10 473,18

10 794,95

8 464,99

10 354,18

10 582,04

12 912,51

cena ciepła

31,97

31,97

21,06

35,81

35,81

61,74

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

7,95

11,09

11,52

7,62

11,01

 

razem zmienne

39,92

43,06

32,58

43,43

46,82

61,74

Cena nośnika ciepła

20,30

20,30

18,80

22,52

22,52

 

Procentowy wzrost opłat za ciepło

C-2

C-1

T-2

L-1

L-2

K-2

Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

8,38

8,38

0,00

9,74

9,74

5,91

Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe

6,75

6,30

6,99

6,87

13,08

 

razem stałe

8,05

7,90

2,04

9,25

10,34

5,91

cena ciepła

8,08

8,08

0,00

7,51

7,51

10,78

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

9,50

5,22

2,95

2,56

2,13

 

razem zmienne

8,36

7,33

1,02

6,60

6,19

10,78

Cena nośnika ciepła

5,56

5,56

0,00

6,98

6,98

 

Przez zawarte oznaczenia należy rozumieć:

C-1 – odbiorcy ciepła zawartego w wodzie zasilani z eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt (w skład grupy C-1 wchodzą budynki na os. Północ w Chrzanowie),

C-2 – odbiorcy ciepła zawartego w wodzie zasilani z eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi (w skład grupy C-2 wchodzą budynki na os. Młodości i Trzebińska w Chrzanowie),

T-2 – odbiorcy ciepła zawartego w wodzie zasilani z eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi (w skład grupy T- 2 wchodzą budynki na os. ZWM w Trzebini),

L-1 – odbiorcy ciepła zawartego w wodzie zasilani z eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt (w skład grupy L-1 wchodzą budynki mieszkalne na os. Flagówka w Libiążu),

L-2 – odbiorcy ciepła zawartego w wodzie zasilani z eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi (w skład grupy L-2 wchodzi pawilon przy ul. Wojska Polskiego w Libiążu),

K-2 – odbiorcy zasilani w ciepło ze źródła ciepła opalanego paliwem gazowym (w skład grupy K-2 wchodzą budynki mieszkalne kol. Rospontowa w Chrzanowie),

Po uzyskaniu informacji o wprowadzeniu od 1 października bieżącego roku zmiany taryfy dla ciepła aktualnie wykonywana jest analiza skutków wprowadzonych zmian. Po jej wykonaniu prawdopodobnie nastąpi zmiana zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej (przy ustaleniu nowej wysokości zaliczek uwzględnione zostaną średnie ilości ciepła zużywanego w ostatnich okresach rozliczeniowych w poszczególnych stacjach wymienników ciepła i budynkach oraz nowa wysokość opłat za ciepło).

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkań pod koniec października bieżącego roku wraz z zawiadomieniami o zmianie wysokości opłat od 1 lutego 2013 roku (po przyjęciu przez Radę Nadzorczą planu społeczno-gospodarczego i ustaleniu wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych na 2013 rok).

Zarząd PSM w Chrzanowie