e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 29 Listopad 2023    |    Imieniny obchodzą: Błażej, Walter, Fryderyk

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

listopad 2023
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Galeria nowości

EFRR_kolor-300dpi.jpg

Zawiadomienie Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2023r

 

Chrzanów, 14 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy/Członkowie PSM w Chrzanowie

W dniu 6 czerwca 2022 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego ustawowych zadań należy badanie legalności działalności spółdzielni mieszkaniowych w swoim stanowisku skierowanym do Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie potwierdził, iż wobec stwierdzonych istotnych nieprawidłowości w trakcie obrad I i II części Walnego Zgromadzenia Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23 i 24 maja 2022 r. nie ulega wątpliwości, iż decyzja Zarządu Spółdzielni o nieotwieraniu III (25.05.2022 r.), IV (26.05.2022r.) i V (27.05.2022r.) części Walnego Zgromadzenia Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zwołanego w dniach 23, 24, 25, 26, 27 maja 2022r. była konieczna i jedynie możliwa w okolicznościach niniejszej sprawy. W konsekwencji poczynionych ustaleń w ocenie Związku zwołanego w częściach Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2022 r. nie można uznać za odbyte. W swoim stanowisku Związek potwierdził także, że nie było też możliwym jego kontynuowanie (tj. otwarcie pozostałych części posiedzenia), z uwagi na wykazane nieodwracalne w skutkach i rażące nieprawidłowości (stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w załączeniu).

Tym samym jakiekolwiek próby składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez ,,rzekome’’ zebrania, które miałyby dokończyć ww. walne zgromadzenie należy uznać za bezprawne.

Niestety pomimo grożącej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń woli i wiedzy wniosek taki został złożony przez grupę osób, która podała się za Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową w Chrzanowie i Krajowy Rejestr Sądowy (jak wynika z rejestru) dokonał w dniu 14 lipca 2022 r. wpisu tych osób jako ,,rzekomych’’ nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż, z uwagi na wadliwe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zawierające ewidentne luki prawne), Sąd jest zobowiązany jest jedynie do weryfikowania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod względem formalno-prawnym a nie pod względem ich zgodności z przepisami prawa, co pozwala na właśnie takie nadużycia prawa. Z przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika bowiem jedynie, że sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa, a nie weryfikuje on natomiast zgodności podjętych uchwał z przepisami prawa, które stanowić mają podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodać przy tym należy, że taki wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma jedynie charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Prawowity Zarząd Spółdzielni informuje, iż jeszcze w dniu dzisiejszym podjął już odpowiednie kroki prawne, które spowodują przywrócenie zgodności stanu Krajowego Rejestru Sądowego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. O wydarzeniach w trakcie ww. walnego zgromadzenia zostały już poinformowane organa ścigania, którym przekazane również zostaną kolejne dokumenty w związku z prowadzoną przez nich sprawą, tj. dokumenty potwierdzające działania osób na rzecz bezprawnego ujawnienia nieprawdziwym informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie odsyłamy Państwa do podobnej historii, w której znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, w której również dokonano w sposób bezprawny i podstępny wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, by następnie doprowadzić do przywrócenia zgodności stanu w KRS z rzeczywistym stanem prawnym:
https://smgornik-j.pl/prawomocne-rozstrzygniecie-sadu-apelacyjnego-sprawie-o-uznanie-bezprawne-uchwal-podjetych-przerwaniu-walnego-zgromadzenia-czerwcu-2014r/

 

Z poważaniem,

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Przetarg na techniczną obsługę całych zasobów poza godzinami pracy Spółdzielni

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający.
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 17
32-500 Chrzanów
nr telefonu 32 623 47 54
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
3.Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 28.06.2023 r. o godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie pok. 147.
W otwarciu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie.
4.Przedmiot zamówienia
Na techniczną obsługę w budynkach mieszkalnych oraz pawilonach handlowych znajdujących się w zasobach naszej Spółdzielni na terenie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini.
Godziny pracy Spółdzielni: poniedziałek 7-18, wtorek – piątek 7-15

Świadczenie usług odbywać się ma poza godzinami pracy Spółdzielni, tj. w godzinach:
- poniedziałek 18:00 – 7:00 (we wtorek)
- wtorek 15:00 – 7:00 (w środę)
- środa 15:00 – 7:00 (w czwartek)
- czwartek 15:00 – 7:00 (w piątek)
- piątek 15:00 – 7:00 (w sobotę)
- sobota, niedziela, święta – 24h

Teren świadczenia usług – Chrzanów, Libiąż i Trzebinia – łącznie:
• 184 budynki mieszkalne, w tym:
- 8523 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 426 244,96m2 i 40 lokali użytkowych wbudowanych o powierzchni użytkowej 2 622,85m2
• 9 pawilonów handlowych – 10 292,11m2
Zakres świadczonych usług:
1.Przyjmowanie od dyspozytora Spółdzielni (portier) zgłoszeń w zakresie awarii
instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej.
2.Niezwłoczne (nie później niż 1 godzina od zgłoszenia) przystąpienie do
zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii lub jej usunięcia.
3.Przekazanie w kolejnym dniu roboczym służbom technicznym Spółdzielni raportu
z przebiegu dyżuru i zaistniałych zdarzeń.
5.Przedmiot świadczonych usług:
1. Instalacja wodna: od zaworu odcinającego budynek do pierwszego zaworu odcinającego w lokalu łącznie z zaworem (bez instalacji wewnątrz lokalu) – zabezpieczenie nieszczelności poprzez użycie opaski naprawczej, awaryjne odcięcie dopływu wody.
2. Instalacja kanalizacyjna: przyłącza budynku, poziom, pion do trójników na pionie w lokalu (bez podejść odpływowych z urządzeń, kratek odpływowych oraz bez urządzeń) – usuwanie niedrożności, awaryjne odcięcie wody.
3. Instalacja centralnego ogrzewania: od zaworów dostawcy ciepła w budynku do grzejników w mieszkaniach (bez głowic termostatycznych) z wyłączeniem : zabezpieczenie nieszczelności poprzez użycie opaski naprawczej, uszczelnienie zaworów, śrubunków, zaworów odpowietrzających, awaryjne odcięcie części instalacji, sprawdzenie parametrów pracy wymiennika ciepła.
4. Instalacja elektryczna: od przyłącza elektrycznego (WLZ) na budynku, cała instalacja wewnętrzna w budynku i lokalach z wyjątkiem osprzętu – wymiana uszkodzonych podstaw bezpieczników i bezpieczników, usuwanie przerw w układach zasilania (wyłączniki nadprądowe), awaryjne odłączenie dopływu prądu, zamykanie klap oddymiających.
5. Instalacja gazowa – od zaworu głównego do zaworu odcinającego odbiorniki wraz z zaworem – pomiar stężenia gazu i awaryjne odcięcie dopływu gazu.

6.Podział
Istnieje możliwość sporządzenia oferty na część zakresu świadczenia usług:
- usługi wod – kan - gaz,
- usługi elektryczne,
- usługi c.o.

7.Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.
Wymagania techniczno-organizacyjne:
1. Prace winny być wykonywane przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe.
2. Realizacja prac przy użyciu własnego transportu i sprzętu oraz materiału.
Koszty użytego materiału będą rozliczane na podstawie faktur zakupu.

8.Wytyczne dotyczące zawartości oferty.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest do złożenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, pokój nr 120, w terminie do dnia 27.06.2023 r. do godz. 1030 pisemnej oferty zawierającej:
Ryczałtową miesięczną cenę, a w szczególności :
- ryczałtową cenę za gotowość pełnienia dyżuru,
- ryczałtową cenę za roboczogodzinę usuwania lub zabezpieczania awarii,
- ryczałtową cenę za 1 km dojazdu do awarii,

z uwzględnieniem branży poniższych usług :
- usługi wod.- kan. - gaz,
- usługi elektryczne,
- usługi c.o.
9.Ogłoszenie wyników postępowania.
a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą .
b) Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty.
c) Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
10. Związanie ofertą.

Termin związania ofertą określono na 30 dni od dnia przetargu

11. Postanowienia końcowe.
Wyjaśnień i ewentualnych dodatkowych informacji udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój 125; tel.(32) 6234754 lub tel. .(32) 6236675 wew. 35

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (siwz.pdf)siwz.pdf1962 kB