e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2024
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Galeria nowości

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w 2018 roku

Przez pięć dni od 21 do 25 maja 2018 roku obradowało Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie.

W statutowym terminie wszyscy członkowie Spółdzielni zostali indywidualnie powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu doręczono członkom do pocztowych skrzynek oddawczych lub wysłano listami dla tych których adresy korespondencyjne są inne niż adres mieszkania. Ponadto zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zamieszczono na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię, w siedzibie Spółdzielni, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni. W zawiadomieniu podano również informację o możliwości zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Sprawozdania i projekty uchwał wyłożone były do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie, pokój nr 138 oraz w administracjach osiedli (sprawozdania i projekty uchwał dostarczono za pośrednictwem kwietniowego Biuletynu do każdego mieszkania, ponadto zostały one opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni).

Spełniono również obowiązek zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.. 

Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwierał Prezes Zarządu, witając przybyłych członków Spółdzielni, mieszkańców osiedli, członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni. Na IV części Walnego Zgromadzenia Prezes odczytał listę pełnomocników uczestniczących w Zgromadzeniu  Poinformował, że wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwał objętych porządkiem obrad znane będą po podsumowaniu głosów ze wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia przez Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w terminie do 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia i że obrady każdej części są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

W pięciu częściach Walnego Zgromadzenia łącznie uczestniczyło 102 członków, w tym 2 pełnomocników na 8792 uprawnionych do udziału, co stanowi 1,16 % wszystkich członków.

Na poszczególnych częściach wybrano Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz oraz po 2 asesorów. W kolejnym punkcie obrad wybrano Komisje Skrutacyjno-Mandatowe. Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia funkcję Komisji Wniosków pełniło Prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Na każdej z części obradowano nad tym samym porządkiem obrad.

Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia przyjęcie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017 r. z uwzględnieniem sprawozdania finansowego za ten okres i zamierzeń na okres najbliższy oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r. było głosowane bez czytania. Po omówieniu projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej przez Prezesa Zarządu przeprowadzono głosowanie.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej było głosowane bez czytania. Następnie zgromadzeni zostali zapoznani z informacją dotyczącą realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie obejmującej okres działalności Spółdzielni od 1.01.2013 r. do 31.12.2015 r, po czym odbyło się głosowanie.

W sprawie absolutorium dla członków Zarządu odbyły się głosowania jawne na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

W związku z nowelizacją ustawy „o spółdzielniach mieszkaniowych” zaistniała konieczność wdrożenia zmian w statucie Spółdzielni. Zmiany te szczegółowo omówił Radca Prawny, po czym przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę wprowadzającą zmiany w statucie.

 Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości w Chrzanowie oraz uchwałę w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 70 przy ul. Pęckowskiego 1 w Chrzanowie.

 Następnie podjęte zostały uchwały w sprawie zbycia własności nieruchomości położonych  przy ul.: Witosa 1 w Chrzanowie   (lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 147,81 m2); Orkana 21D w Chrzanowie (lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 23,82 m2); Kadłubek 30 w Chrzanowie (lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 119,00 m2) oraz przy ul. Ratowników Górniczych 1 w Libiążu (lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 52,66 m2).

 We wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej, którzy również wypowiadali się w sprawach poruszanych przez członków Spółdzielni.

Wnioski kwalifikujące się do realizacji odnotowały w swoich protokołach Komisje Wniosków podczas II i IV  części Walnego Zgromadzenia. Będą one wykorzystane przez właściwe organy Spółdzielni w bieżącej pracy.

Zgodnie z § 362 ustęp 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 29 maja 2018 r. Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze pięciu części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów z poszczególnych części, dokonali ustaleń czy i o jakiej treści uchwały Walnego Zgromadzenia zostały podjęte – sporządzając protokół z tych ustaleń.

Kolegium biorąc pod uwagę wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał objętymi porządkiem Walnego Zgromadzenia potwierdziło, że zostały podjęte następujące uchwały w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2017 rok, która otrzymała głosów za - 97, głosów przeciw - 0, przy 97 oddanych głosach, której nadano nr  1,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2017 rok, która otrzymała głosów za  - 99 głosów przeciw - 0, przy 99 oddanych głosach, której nadano nr 2,
 3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, która otrzymała głosów za – 99, głosów przeciw – 1, przy 100 oddanych głosach, której nadano nr  3,
 4. podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok, która otrzymała głosów za - 98, głosów przeciw - 1, przy 99 głosach, której nadano nr  4,
 5. zatwierdzenia informacji o realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2015 r., która otrzymała głosów za – 98, głosów przeciw - 0, przy 98 oddanych głosach, której nadano nr  5,
 6. udzielenia absolutorium Aleksandrowi Biegaczowi - Prezesowi Zarządu, która otrzymała głosów za – 96, głosów przeciw - 2, przy 98 oddanych głosach, której nadano nr  6,
 7. udzielenia absolutorium Aleksandrowi Pyzio - Zastępcy Prezesa Zarządu, która otrzymała głosów za - 92, głosów przeciw – 3, przy 95 oddanych głosach, której nadano nr  7,
 8. udzielenia absolutorium Jadwidze Gryziec - Członkowi Zarządu, która otrzymała głosów za – 92, głosów przeciw - 2, przy 94 oddanych głosach, której nadano nr  8,
 9. udzielenia absolutorium Urszuli Wiąk - Członkowi Zarządu, która otrzymała głosów za – 89, głosów przeciw - 5, przy 94 oddanych głosach, której nadano nr  9,
 10. zatwierdzenia zmian w statucie Spółdzielni, która otrzymała głosów za – 96, głosów przeciw – 1, przy 97 oddanych głosach, której nadano nr  10,
 11. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości w Chrzanowie, która otrzymała głosów za 99, głosów przeciw - 0, przy 99 oddanych głosach, której nadano nr  11
 12. zbycia prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr 70 położony w Chrzanowie przy ul. Pęckowskiego Jana 1, która otrzymała głosów za - 95, głosów przeciw - 0, przy 95 oddanych głosach, której nadano nr  12,
 13. zbycia prawa własności nieruchomości płożonej w Chrzanowie przy ul. Witosa 1 (lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 147,81 m2), która otrzymała głosów za – 96, głosów przeciw - 0, przy 96 oddanych głosach, której nadano nr  13,
 14. zbycia prawa własności nieruchomości płożonej w Chrzanowie przy ul. Orkana 21D (lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 23,82 m2), która otrzymała głosów za –96, głosów przeciw – 0, przy 96 oddanych głosach, której nadano nr  14,
 15. zbycia prawa własności nieruchomości płożonej w Chrzanowie przy ul. Kadłubek 30 (lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 119,00 m2), która otrzymała głosów za – 97, głosów przeciw - 0, przy 97 oddanych głosach, której nadano nr  15,
 16. zbycia prawa własności nieruchomości płożonej w Libiążu przy ul. Ratowników Górniczych 1 (lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 52,66 m2), która otrzymała głosów za – 97, głosów przeciw - 0, przy 97 oddanych głosach, której nadano nr  16.

Informujemy, że protokoły z każdej części Walnego Zgromadzenia i protokół Kolegium oraz uchwały Walnego Zgromadzenia - są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Pracowniczo – Samorządowym pok. nr 138 w godzinach pracy Spółdzielni. Dostępne są one również na stronie internetowej spółdzielni w e-BOK.

Zarząd PSM w Chrzanowie