e-BOK

Zapraszamy

Logowanie

Get Adobe Flash player

Dzisiaj

Dzisiaj jest: 11 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Cyprian, Olga, Benedykt

Wyróżnienia

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2020
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Galeria nowości

 Szanowni Mieszkańcy !
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

od  dnia  15 czerwca 2020 r.
 przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców oraz kontrahentów.

Interesanci będą obsługiwani pojedynczo, w następujących godzinach:
Poniedziałek:   12:00 – 18:00
Wtorek – Piątek: 10:00 – 14:00  

Jednocześnie prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa:

 • noszenia maseczek ochronnych
 • dezynfekowania rąk przy wejściu do siedziby Spółdzielni
 • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób

W związku z możliwością realizacji większości spraw bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami, prosimy o korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz za pośrednictwem skrzynek pocztowych zamieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni oraz Administracji Osiedlowych.
Prosimy o zrozumienie sytuacji i dostosowanie się do nakazów i ograniczeń określonych przez organy państwowe.

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

 

Informacja o uchwałach podjetych przez Walne Zgromadzenie w 2016 roku

Przez pięć dni od 30 maja do 3 czerwca 2016 roku obradowało Walne Zgromadzenie Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie.

W statutowym terminie wszyscy członkowie Spółdzielni zostali indywidualnie powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu doręczono członkom do pocztowych skrzynek oddawczych lub wysłano listami dla tych których adresy korespondencyjne są inne niż adres mieszkania. Ponadto zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zamieszczono na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię, w siedzibie Spółdzielni, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni. W zawiadomieniu podano również informację o możliwości zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożonymi do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie, pokój nr 138 oraz w administracjach osiedli (sprawozdania i projekty uchwał dostarczono za pośrednictwem kwietniowego Biuletynu do każdego mieszkania, ponadto zostały one opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni).

Spełniono również obowiązek zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz osób odwołujących się do Walnego Zgromadzenia. 

Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwierał Prezes Zarządu, witając przybyłych członków Spółdzielni, mieszkańców osiedli, członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni. Poinformował, że wyniki głosowania w sprawie przyjęcia uchwał objętych porządkiem obrad znane będą po podsumowaniu głosów ze wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia przez Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w terminie do 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia i że obrady każdej części są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

W pięciu częściach Walnego Zgromadzenia łącznie uczestniczyło 119 członków na 6958 uprawnionych do udziału, co stanowi 1,71 % wszystkich członków.

Na każdej z części obradowano nad tym samym porządkiem obrad.

Zgodnie z § 362 ustęp 1 i 2 Statutu Spółdzielni w dniu 8 czerwca 2016 r. Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze pięciu części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów z poszczególnych części, dokonali ustaleń czy i o jakiej treści uchwały Walnego Zgromadzenia zostały podjęte – sporządzając protokół z tych ustaleń.

Kolegium biorąc pod uwagę wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał objętymi porządkiem Walnego Zgromadzenia potwierdziło, że zostały podjęte następujące uchwały:

 1. przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 25, 26, 27, 28, 29 maj 2015 r., która otrzymała głosów za - 101, głosów przeciw - 0, przy 101 oddanych głosach, której nadano nr 1,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 25, 26, 27, 28, 29 maj 2015 r., która otrzymała głosów za - 98, głosów przeciw - 0, przy 98 oddanych głosach, której nadano nr 2,
 3. rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 29/12/2015 z dnia  25.06.2015 r. wniesionego przez p. Irenę Domagała, która otrzymała głosów za utrzymaniem uchwały Rady Nadzorczej - 84, głosów przeciw - 18, przy 102 oddanych głosach, której nadano nr 3,
 4. rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 42/14/2015 z dnia  30.07.2015 r. wniesionego przez p. Leszka Lula, która otrzymała głosów za utrzymaniem uchwały Rady Nadzorczej - 103, głosów przeciw - 1, przy 104 oddanych głosach, której nadano nr 4,
 5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2015 rok, która otrzymała głosów za - 97, głosów przeciw - 2, przy 99 oddanych głosach, której nadano nr 5,
 6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie za 2015 rok, która otrzymała głosów za - 102, głosów przeciw - 0, przy 102 oddanych głosach, której nadano nr 6,
 7. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, która otrzymała głosów za - 102, głosów przeciw - 1, przy 103 oddanych głosach, której nadano nr 7,
 8. podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok, która otrzymała głosów za - 102, głosów przeciw - 2, przy 104 oddanych głosach, której nadano nr 8,
 9. przyjęcia listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2015 r., która otrzymała głosów za - 103, głosów przeciw - 2, przy 105 oddanych głosach, której nadano nr  9,
 10. udzielenia absolutorium Aleksandrowi Biegaczowi - Prezesowi Zarządu, która otrzymała głosów za – 102, głosów przeciw - 2, przy 104 oddanych głosach, której nadano nr 10,
 11. udzielenia absolutorium Aleksandrowi Pyzio - Zastępcy Prezesa Zarządu, która otrzymała głosów za - 99, głosów przeciw - 2, przy 101 oddanych głosach, której nadano nr 11,
 12. udzielenia absolutorium Urszuli Wiąk - Członkowi Zarządu, która otrzymała głosów za - 97, głosów przeciw - 2, przy 99 oddanych głosach, której nadano nr 12,
 13. zmiany założeń organizacyjno-finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego ,,Budowa kompleksu garaży przy ul. Kadłubek w Chrzanowie”, która otrzymała głosów za - 95, głosów przeciw - 0, przy 95 oddanych głosach, której nadano nr 13,
 14. zbycia 10 nieruchomości lokalowych (będących własnością Spółdzielni, dotychczasowych mieszkań zastępczych dla celów eksmisyjnych, obecnie niezamieszkałych) w Chrzanowie, która otrzymała głosów za - 99, głosów przeciw - 1, przy 100 oddanych głosach, której nadano nr 14,

Informujemy, że protokoły z każdej części Walnego Zgromadzenia i protokół Kolegium oraz uchwały Walnego Zgromadzenia - są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Pracowniczo – Samorządowym pok. nr 138 w godzinach pracy Spółdzielni. Dostępne są one również na stronie internetowej spółdzielni w e-BOK.

Zarząd PSM w Chrzanowie